Taotlusvoorud

Toetatavad valdkonnad

Loov Euroopa Kultuuri alaprogrammi meetmed:

 • Euroopa tasandil koostööprojektid – riikidevahelised koostööprojektid, mille raames eri riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioonid võtavad ette sektoripõhiseid või sektoriüleseid tegevusi.
 • Kirjandustõlke projektid – kirjanduse tõlkimine ja tõlgitud teoste tutvustamine.
 • Euroopa võrgustike tegevuse toetamine –  eri riikide kultuuri- ja loomeorganisatsioone koondavate Euroopa võrgustike korraldatav tegevus.
 • Euroopa platvormide tegevus – üleeuroopalise suunitlusega organisatsioonide tegevus, millega soodustatakse tärkavate annete arendamist, kultuuritegelaste ja loovisikute riikidevahelist liikuvust ja teoste levitamist nii, et see avaldaks ulatuslikku ja püsivat mõju kultuuri- ja loomesektoritele.

Koostööprojektid

Koostööprojektide taotlusvoorus lisandub uus kategooria – keskmise suurusega projektid. Soodsamaks muutuvad ka Loov Euroopa poolt pakutavad kaasfinantseerimismäärad.

Toetatakse koostööprojekte, mis aitavad saavutada järgmisi eesmärke:

 1. Üle-Euroopaline teoste ühisloomine ning tööde ja professionaalide piirideülese liikuvuse tugevdamine.
 2. Suurendavad Euroopa kultuuri- ja loomesektori võimekust alljärgnevas:
  - Uute talentide kasvatamine.
  - Uuenduste ja uute praktikate loomine.
  - Valdkonna edendamine.
  - Töökohtade ja majanduskasvu loomine.

Lisaks eelistatakse projekte, mis käsitlevad vähemalt ühte järgmistest prioriteetidest:

 • Publik: suurendada kultuurile juurdepääsu ja kultuurielus osalemist; publiku suurem kaasamine; nii füüsiliselt kui ka digitaalselt.
 • Sotsiaalne kaasatus: suurendada sotsiaalset kaasatust kultuuris / kultuuri kaudu; eriti puuetega inimeste, vähemuste ja sotsiaalselt tõrjutud rühmadesse kuuluvate inimeste jaoks; samuti kultuuridevahelist dialoogi.
 • Keskkond: aidata kaasa Euroopa rohelisele kokkuleppe ja uue Euroopa Bauhausi kaasamisele, julgustades Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid looma, kasutama ja levitama keskkonnasõbralikumaid praktikaid ning suurendama teadlikkust säästva arengu kohta oma kultuuritegevuse kaudu
 • Uued tehnoloogiad: valdkonnas uute tehnoloogiate kasutusele võtmise toetamine, et suurendada  konkurentsivõimet COVID kriisi ajal ja ka pärast seda.
 • Rahvusvaheline mõõde: Euroopa kultuuri- ja loomesektori võimekuse suurendamine (sh rohujuuretasandil ja mikroorganisatsioonides), et olla aktiivne rahvusvahelisel areenil.
 • Iga-aastased valdkonnapõhised prioriteedid, et toetada valdkonna võimekuse kasvu. Näiteks koolitused, võrgustike loomine või turgudele sisenemise toetamine. 2021. aasta valdkonnapõhised prioriteedid:
Raamatusektor: tugevdada raamatusektori spetsialistide võimekust tõlgete või õiguste müümisel, et suurendada Euroopa kirjandusteoste, eriti vähemkasutatavates keeltes kirjutatud teoste, levikut Euroopas ja mujal.
Muusikasektor: tuginedes 2018–2020 kogemusele ning arvestades pandeemia mõjusid, soovitakse tugevdada muusikaspetsialistide võimekust alljärgnevas:
1) muusika loomine, reklaamimine, levitamine ja monetiseerimine, et aidata sektoril rakendada eelkõige turu uuendustest ja uutest ärimudelitest tulenevaid uusi digitaalseid, õiguslikke ja tehnilisi trende,
või
2) Euroopa muusika piiriülene levitamine ning muusika eksport väljaspoole ELi piire.
Arhitektuurisektor: tugevdada Euroopa arhitektide võimekust alljärgnevas:
1) kavandamise, planeerimise ja ehitamise etappides kommunikatsioon ja ühisloomine nii kodanike kui ka asjaomaste sidusrühmadega
või
2) Euroopa rohelise kokkuleppe ja eriti uue Euroopa Bauhausi põhimõtete integreerimine praktikatesse
või
3) karjääri rahvusvahelistumine Euroopas ja mujal.
Kultuuripärandisektor: tugevdada kultuuripärandi spetsialistide võimekust alljärgnevas:
1) suhete arendamiseks publiku ja sidusrühmadega kodanike kaasamine kultuuripärandi tõlgendamisel, suhtlemisel ja tutvustamisel, võttes arvesse arenevaid tehnoloogilisi ja digitaalseid sisuloome- ja arhiveeritud väljundite esitamise meetodeid ning COVID-19 tõttu kinniolemise õppetunde;
2) kultuuripärandi materjali, vaatamisväärsuste ja ajalooliste hoonete digiteerimine, sealhulgas 3D ja tehisintellekti tehnoloogiate kasutamine;
3) Kultuuripärandi riskijuhtimine, keskendudes looduslike ja muude kui looduslike ohtude ennetamisele ja nendeks valmisolekule, sh kliimamuutustega kohanemine ja nende leevendamine vastavalt Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtetele.

Kes saab taotleda?

 • Taotlejad peavad olema juriidilised isikud.
 • Peab olema asutatud ja ametlikult registreeritud Loov Euroopa programmis osalevas riigis.
 • Füüsilised isikud ei ole abikõlblikud, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtjad (st füüsilisest isikust ettevõtjad, kui ettevõttel ei ole füüsilisest isikust eraldi juriidilist isikut).
 • Juhtpartner peab olema juriidiliselt tegutsenud vähemalt 2 aastat taotluste esitamise tähtajaks.

mobiilsus läbi CULTURE MOVES EUROPE Programmi

Culture Moves Europe pakub liikuvustoetusi kunstnikele ja kultuuriprofessionaalidele kõigis 40 Euroopa loovuse riigis. See hõlmab arhitektuuri, kultuuripärandit, disaini ja moedisaini, kirjandust, muusikat, etenduskunste ja visuaalkunsti valdkondi. Kava järgib edukat i-Portunuse pilootprojekti, mis toimus aastatel 2018 kuni 2022.

21 miljoni euro suuruse eelarvega pakub Kultuur liigub Euroopas liikuvustoetusi ligikaudu 7000 kunstnikule, kultuuriprofessionaalile ja võõrustavatele organisatsioonidele aastatel 2022 kuni 2025. Euroopa Liidu loovprogrammi rahastatud Kultuur liigub Euroopas viiakse ellu Goethe Instituudi poolt.

Kaks tüüpi toetusiKava koosneb kahest tegevusliinist: individuaalne liikuvus (üksikisikutele ja kuni viiele inimesele) ning residentuurid.

Vaata lähemalt

Kirjastusvaldkond

Kirjastusvaldkonna toetusmeetmed on täielikult üle vaadatud ja ühilduvad nüüd sektoripõhise lähenemisega.

Raamatute tõlkimist soodustatakse 2-aastaste lepingutega ja 3-aastaste raamlepingutega.

Uudisena antakse võimalus kirjastustel omavahel konsortsiume moodustada, et ka väiksemad kirjastused saaksid toetuse saamiseks vajaliku raamatute arvu täis. Oluline on projektides ka raamatute reklaam ning sinna võib kaasata ka raamatupoode. Selline lähenemine toetab kogu kirjastusvaldkonna ökosüsteemi.

Vaata, kes said viimati toetust

Vaata ka tõlgete ja levitamise poliitikat


Platvormid ja võrgustikud

Platvormid ja võrgustikud on osutunud Loov euroopa programmi edulugudeks ja need on andnud suure panuse osalejate teadmiste ja oskuste arendamisse.

Võrgustikele on planeeritud rahastusperioodi jooksul välja kuulutada ainult kaks taotlusvooru, neist esimene, 3-aastaste toetuslepingute voor tuleks kiiresti välja kuulutada, et vältida nende tegevuses katkestusi. Teine taotlusvoor on planeeritud välja kuulutada 2023. aastal. Sellega pakutakse 4-aastaseid toetuslepinguid programmi rahastusperioodi lõpuni.

Esimene platvormide taotlusvoor, millega pakutakse 4-aastaseid toetuslepinguid, kuulutatakse välja 2021. aasta esimesel poolel. 2024. aastal algatatakse teine konkurss, mis pakub kolmeaastaseid toetuslepinguid kuni programmi lõpuni.