z

Toetatud projektid

Kontsert Village Harmony, foto Europa Cantat
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2022
2023

Toetust saanud projektid 2021

Koostööprojektide taotlusvoorus osutusid edukaks ja saavad alustada rahastusläbirääkimisi 7 Eesti organisatsiooni.

Juhtpartnerina

Architectuul projektiga" Unustatud meistriteosed – elav avatud  Euroopa moodsa arhitektuuri arhiiv".

Partneritena:

Ansambel U "Avastades Euroopa noori heliloojaid!

Tartu Loomemajanduskeskus "Jätkusuutliku moe sünergiad"

Sõltumatu Tantsu Ühendus" Etenduskunstid järgmisele põlvkonnale. Juhend võitluseks viimsepäevaga"

Teaduskeskus AHHAA "Linnareisimasinad. Euroopa planetaariumid ja kaasahaaravad luuleetendused"

Music Estonia "Sünkroonis Euroopa 2.0"

Eesti Kunstiakadeemia "Intearktiivsuse, esitluse ja tehnoloogia katselava kultuuris"

Kokku taotletakse  oma ideede elluviimiseks 443 000 eurot toetust.

Palju õnne ja edu!

Toetust saanud projektid 2020

2020

Väiksemahulises koostööprojektides osutus edukaks Fine 5 Tantsuteatri projekt 45+ vanuses tantsijatele (BET – Body, Experience, Time through 45+ dancers), mis sai projekti elluviimiseks 192 000,00 eurot.

Projekti „BET“ eesmärk on luua paremad tingimused ja sidemed kunstiliseks koostööks ja mobiilsuseks
üle 45-aastastele professionaalsetele tantsukunstnikele, kes otsivad elukestvat tantsupraktikat ja on aktiivsed tantsuvaldkonna uurijad.
Projekt loob uusi võimalusi Eestist, Lätist, Norrast, Suurbritanniast, Rootsist, Soomest ja Leedust pärit kogenud tantsukunstnike rahvusvaheliseks koostööks.

Kuna tants kui elukestev praktika on paljudes riikides endiselt alahinnatud kunstivorm, on selle projekti eesmärk tuua esile üle 45 aastaste tantsijate professionaalset tegevust ja aidata muuta nende lavastusi rahvusvaheliselt nähtavamaks.


Selles projektis viiakse erinevate riikide kogenud tantsuloojad üksteisega kokku, jagatakse omavahelisi kogemusi ja luuakse uusi viise tantsualaseks professionaalseks koostööks ning ühiskonnas nähtavaks tegemiseks.
Kuid mitte ainult – projekt hõlmab ka noori, kes saavad sellest osa mitme tegevuse kaudu – näiteks on plaanis töötoad, arutelud, loengud, etendused peamise fookusgrupiga jne. Need erinevatest riikidest pärit noored saavad samuti osaetenduste jaoks ideede loomisest.


Iga programmi kaastaud kunstnik toob lavastustesse endaga kaasa ona isikliku ja kultuurilise ajaloo Projekt on avatud kõigile rahvustele, rassidele, oluline pole religioosne/kultuuriline taust, seksuaalsed eelistused ja sotsiaalsesse ürõhma kuuluvus. Peamine idee on laiendada inimeste arusaamu vanuse ja vananemise küsimustets, seistes silmitsi etniliste ja kultuuriliste väärtuste, pärandi ja praeguste Euroopa kontekstis esile tulnud erinevuste kokkupõrkega liikumis- ja tantsukunsti kaudu. Kuidas elada praeguses multikultuurilises maailmas arvestades meie kehade mällu kodeeritud isiklike mälestustega. Kuidas erineb elamine 45+ ja 15+ vanuses?

Tantsuteater Fine 5 on projektis juhtpartner, projekti kuuluvad veel “PARTY” Lätist ja PAR STELLARIS DANSTEATER AS Norrast.

Music Estonia osaleb projektis “Small Festivals Accelerator. A new model for the sustainable development of small festivals in peripheral areas”

Väikesed muusikafestivalid Euroopas tegutsevad suuresti alustavate muusikute inkubaatoritena. Sellegipoolest näevad nad vaeva, kui nad seisavad silmitsi kiiresti muutuvate turusuundumustega, võimu koondumisega elava muusika valdkonnas mõnede operaatorite kätesse, üldjuhul puudub institutsionaalne tugi ning publikut on keeruline köita.
Kui rääkida äärealadest, siis probleemid kasvavad dramaatiliselt. Festivalid seisavad silmitsi tõsiste probleemidega, nagu näiteks infrastruktuuride puudumine, publikul on keeruline kohale pääseda, kvalifitseeritud spetsialistide puudus ning kohapealse publiku vananemine.


Kohalikele eripäradele vaatamata on partnerid leidnud, et probleemid on praktiliselt kõigi jaoks ühesugused, hoolimata äärmuslikest erinevustest geograafilises ja kultuurilises kontekstis. Neid väljakutseid silmas pidades otsustati, et on vaja kohandada väikesed Euroopa festivalid keeruka muusikakeskkonnaga ja luua SMA! Väikeste festivalide kiirendi.


SMA! eesmärk on välja töötada ja rakendada ärimudel, mis suudaks lahendada ühiseid probleeme ja oleks teostatav ka muude festivalide puhul, mitte ainult muusikaürituste jaoks.

Projekti partnerid on itaaliast, makedooniast, Saksamaalt ja Hispaaniast.

Eesti Rahvusraamatukogu osaleb projektis “Open Digital Libraries for creative users”

Rahvusraamatukogude missioon on hoida ja säilitada rahvuste kirjalikku pärandit ja mälu.Meie ühiskondade üha suurem digitaliseerimine seab aga väljakutse raamatukogude kollektsioonide esitusviisile, kuna saadaval oleva digiteeritud ja isikupärastatud sisu rohkus hoiab kasutajad raamatukogudest eemale ja ohustab seega nende positsiooni Euroopa pärandi usaldusväärsete institutsioonidena.


Sellest vaatenurgast soovivad projekti “Open Digital Libraries for creative users” (ODL) – kolm riikliku raamatukogu –
Koninklijke Bibliotheek (KB), Österreichischen Nationalbibliothek (ONB) ja Eesti Rahvusraamatukogu (NLE)
1) töötada välja ja katsetada uusi kunstilisi ja loomingulisi meetodeid, et kaasata praegused ja uued kasutajad digitaalraamatukogu kogude kasutamisse, ja
2) arendada oskusi ja teadmisi Euroopa raamatukogude sektoris, et edendada digitaalraamatukogule juurdepääsu ja loomingulist kogude kasutamist.

ODL alustab 1) kunstilisi eksperimente ONB ja KB kunstitudengite, kunstnike ning töötajatega publikuga suhtlemise uute meetodite väljatöötamiseks digitaalsete andmete ja füüsiliste kogude taaskasutamise kaudu;
2) õpilaste ning NLE ja KB töötajate koosloomekatsed leidmaks kasutajateni jõudmiseks uusi meetodeid, luues kasutajakeskseid tööruume. Töö tulemusel luuakse mitme osaleja koostatud digitaalsed narratiivid ja virtuaalne labor NLE-s.


ODL kasutab neid katseid teadmiste ja oskuste täiendamiseks partnerraamatukogudes ja ka galeriides, arhiivides ja muuseumites.
Partnerluse eesmärk on kaasata ja jõuda uute digitaalsete töövahenditega võimalikult paljude mäluorganisatsioonideni, et neil oleks parem oma publikuga suhelda.

Projekti partnerid on hollandist ja Austriast.

Tallinna linn osaleb projektis “Agents of change: Mediating Minorities”

Projekt otsib alternatiive ühesuunalistele sotsiaalse integratsiooni programmidele, mis käsitlevad sisserändajaid, kultuuri ja
keelevähemusi ja muud sotsiaalselt alaesindatud rühmi sihtrühmana, mitte näitlejate, spetsialistide või ekspertidena.
Projekti käigus uuritakse kultuurilise osaluse ja vahendamise lähenemisviise kaasavama, mitmekesisema ja ühtsema ühiskonna kujundamisel partnerriikides ja kogu Euroopas. Projektiga võimestatakse erinevate kogukondade esindajaid ands neile uusi oskuseid ja teadmisi ning võimalusi teha koostööd loomeinimestega, et rääkida kõige keerukamatest ühiskondlikest probleemidest. Projektiga testitakse kultuuridevahelise suhtlemise uusi mudeleid.
Projektis antakse vähemuste huvitatud esindajatele vajalikud oskused ja teadmised, et olla vahendajaks kunstil ja kultuuril põhinevale kultuuridevahelisele suhtlusele.
Pärast haridusmooduli läbimist jätkavad vahendajad koostööd projekti kutsutud kunstnikega, kes aitavad lahendada kogukondade jaoks kõige olulisemaid probleeme kasutades kunstivahendeid. Projekti tulemusena hinnatakse ja esitletakse rahvustevahelise suhtlemise uusi mudeleid, mis võimaldavad kogukondi kaasata ja mis peaksid sobima erinevatele kogukondadele, vabaühendustele, kultuuriorganistasioonidele ja otsustajatele.

Projekti partnerid on Soomest, Lätist ja Rootsist.

Vaata kõiki väiksemahuliste koostööprojektide taotlusvoorust toetust saanud projektide kirjeldusi

SUUREMAHULISED PROJEKTID

Eesti Disainerite Liit sai toetust projektisHUMAN CITIES – Creative works with small and remote places.

Human Cities asutati 2006. aastal interdistsiplinaarse kogemusvahetuse platvormina, mis tegeleb avaliku ruumi elamiskõlblikkusega kasutades innovatsiooni saavutamiseks osaluspõhist disaini.


Alates 2008. aastast on platvormi kolm korda rahastatud Euroopa Liidu programmist „Kultuur“ ning selle abil on ühtlustatud lähenemisviise ja loodud mitmetele linnadele võimalusi viia ellu innovaatilisi kunsti ja disainiprojekte, loodud võrgustikke ja jagatud ühiseid väärtusi.

Projektiga “SMOTIES-Creative works with small and remote places” pühendatakse hoiakute ümberlükkamisele, mille kohaselt keskustest kaugel asuvad väiksemad asulad peavadki olema inimtühjad, mille kultuur ei kanna endas väärtust ning seda ei anta edasi.


Need asulad saavad projektist kasu 10 partneriga ühise metoodika abil koos loodud kultuuri- ja loometeoste loomisest ning disainmõtlemise kasutamisest protsessis. Kohalike kogukondade kaasamine rahvusvahelistumisel tagatakse loovusalade spetsialistide liikuvusega, meistriklassidega, koolitustega. Hinnates nende tegevuste kasu tagatakse kaugemalasuvatele kohtadele nende pärandi säilivus.

Vaata kõiki suuremahulisi kultuurikoostöö projekte

Toetust saanud projektid 2019

VAT TEATER

Juhtpartner projektis PLAYON!

Tänapäeval on reaalsus ja virtuaalsus omavahel tihedalt seotud ning kaasavad tehnoloogiad loovad kasutajatele uusi kogemusi. Teatritele pakuvad uued digivahendid mitmekülgseid võimalusi oma publikuga suhelda.  Kaasava tehnoloogia abil saab muuta teatris lugude jutustamise interaktiivseks, Seda ootab ka publik, kes tahab passiivse osalemise asemel aktiivseid elamusi.

PLAYON! Projekti kutsusid ellu digitaaltehnoloogiate kasutamise kogemusega 9 teatrit ja ülikooli. Lisaks on 8 digikompetentse arendavat ülikooli assotsieerunud partnerid. PLAYON! Projektiga teemal „Konkreetsed utoopiad digiajastul“ soovitakse mõista, õppida, testida ja ellu viia kaasavate tehnoloogiate kasutamist teatris, et muuta tavapärane loo jutustamise interaktiivseks narratiiviks.

Projekti kestvuse nelja aasta jooksul plaanitakse arendada välja uutmoodi lugude jutustamise formaat tuginedes mängusektorile, seostada see formaat erinevate kaasavate tehnoloogiatega ja kasutada seda formaati teatrikogemuse laiendamiseks linnaruumi sobivate lugudega ning noorte loojate kaasabil.

Projektil on kolm etappi millest iga etapi käigus töötatakse läbi üks sisu  ja tehnoloogiaeesmärk. Iga etapi tulemus on sisendiks järgmisele. Projekti lõpuks luuakse kokku 27 lavastust.

PLAYON!  Keskendub digitehnoloogiate teemalisele koolitusele. Teatritöötajatele on plaanitud 3 üle-Euroopalist suveakadeemiat, mis täiendavad kohalikke koolitusi.

Projekti lõpuks on loodud seosed kunstilise erialase enesetäienduse ja tehnoloogiasektori vahel. Projekti tulemusi esitletakse kolmel suurel festivalil:  Re:publica, Ars Electronica, York Mediale.

Kõige olulisemaks tulemuseks saab olema kontseptuaalne avatud täiendusvõimalustega „tööriistakast“ kaasavaid tehnoloogiaid kasutavatele teatritele.

Projektis osalevad Norra, Portugali, Itaalia, Ungari, Austria, Poola, Saksamaa ja kaks Suurbritannia organisatsiooni.

Projekti partnerid on  VAT TEATER (juhtpartner, Eesti), AS REGIONTEATRET I MORE OG ROMSDAL (Norra), COOPERATIVA DE PRODUCAO ARTISTICA TEATRO ANIMACAO O BANDO CRL (Portugal) ,ELSINOR SOCIETA CS (Itaalia), KOLIBRI GYERMEK-ES IFJUSAGI SZINHAZ KIEMELKEDOEN KOZHASZNU NONPROFIT KFT (Ungari), OO THEATER UND ORCHESTER GMBH AT PAR PILOT THEATRE LTD (Suurbritannia), Teatr Ludowy (Poola), Theater Dortmund (Saksamaa), PAR UNIVERSITY OF YORK (Suurbritannia).

Musiccase OÜ

Partner projektis Keychange

Projekt Keychange sai toetust ka 2017. aastal, nüüd on käimas selle projekti 2 faas. Keychange  on Euroopa talendiarendusprogramm, mida tunnustatakse ka kui soolise võrdõiguslikkuse programmi muusikasektoris.  Keychange aitab naisartistide arengule kaasa luues uusi rahvusvahelisi võimalusi esinemiseks, loomekoostööks ja oskuste arendamiseks

Keychange  koondab 2022 lõpuks üle maailma festivale, kes lubavad esinema  rohkem naisi Keychange´i eesmärk on  edendada loomingulist ja majanduslikku panust, mida naisartistid võiks anda Euroopa muusikatööstusele uuenduslike ja kaasavate tegevuste kaudu.

Showcase´id, võrgustike loomine, koolitus ja „Creative Labi“ arenguprogramm annavad kolmele 72 naisest koosnevale grupile võimaluse pääseda uutele turgudele, luua rahvusvaheline profiil ja laiendada oma publikut Euroopas ja mujal. Lab annab muusika loojatele võimaluse luua sidemeid teedrajavate artistide ja tehnika-, AV- ja muude sektorite ettevõtjatega, kes kujundavad muutusi ja innovatsiooni.

Esmakordselt toetab seda spetsiaalne andmebaas, mis tutvustab Keychange’i osalejate oskusi meie uues, üle 140 rahvusvaheliste festivalide võrgus. Dünaamiline veebiplatvorm pakub õppimisvõimalusi ja veebiseminarid sadadele meestele ja naistele kogu Euroopas, kes ei ole otseselt seotud Keychange koolitustega.

Keychange´i kavandasid 6 Euroopa muusikafestivali ja Kanadas asuv sidusfestival.

Sellele edule tuginedes ja projekti mõju märkimisväärseks laiendamiseks osalevad nüüd veel 4 Euroopa partnerit ja 2 täiendavat assotsieerunud festivali. See võimaldab veel viiest Euroopa riigist pärit naiskunstnikke ja uuendajaid saada arengutuge uute Keychange funktsioonide abil, millest on kasu kogu võrgustikule. Projekti teise etapi mõju suurendab nii Euroopas kui ka väljapool selle piire kommunikatsioonistrateegia, mida toetavad kõrgetasemelised artistidest saadikud ja teerajajad.

Projekti partnerid on INFERNO EVENTS GMBH & CO KG (Saksamaa, juhtpartner), First Music Contact (Iirimaa,) IA TONLISTARHATID EHF (Island), LASTUR BOOKIN SL (Sloveenia) MUSICCASE OU (Eesti,) MUSIC INNOVATION HUB (Hispaania,) IMPRESA SOCIALE (Itaalia), MUSIKCENTRUM OST (Rootsi), STE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM(Prantsusmaa), Stiftelsen Oslo World Music Festival (Norra), THE PERFORMING RIGHT SOCIETY FOUNDATION (Suurbritannia).

Eesti Rahva Muuseum

Partner projektis MOI! Museums of Impact

Projekti eesmärk on aidata muuseumidel suurendada nende mõju ühiskonnale, arendades nende suutlikkust vastata muutuva, mitmekesisema, üha enam digitaalse ja vananeva ühiskonna nõudmistele. Suutlikkuse suurendamine saavutatakse muuseumidele  enesehindamise ja kvaliteedi arendamise tööriistade abil, mis toob kaasa uued juhtimisviisid, suurema tõhususe ja strateegilise mõtlemise ning lõppkokkuvõttes suurema mõju ühiskonnale.

Paljudes Euroopa riikides on olemas erinevaid muuseumite akrediteerimise ja hindamise vahendeid.   Nendes mudelites hinnatakse peamiselt kvaliteeti, MOOI projekt soovitab liikuda uuendusliku arengumudeli juurde, keskendudes mõjule. See aitab muuseumidel olla oma tegevuses keskendunum, vastupidavam ja tõhusam, rakendades juhtimises uut lähenemisviisi, hoides samal ajal mõju põhifookusena.

Nende eesmärkide saavutamiseks kohtuvad muuseumi arendajate ja eesrindlike muuseumide esindajad uue raamistiku väljatöötamiseks mitmetes töötubades. Mudelit katsetatakse paljudes muuseumides, et testida seda reaalses keskkonnas ja integreerida sidusrühmade teadmised uude mudelisse. Kogemustevahetuseks on ellu kutsutud avatud foorumid ning valdkonna eksperdid omandavad uusi kogemusi ka teiste muuseumitega tutvumisel.

Tugeva kommunikatsiooni- ja levitamisstrateegia eesmärk on tulemuste laialdane ja jätkusuutlik levitamine. Projekti mõjul suureneb  muuseumide ja muuseumispetsialistide võimekus ja oskused keskenduda muuseumi mõju erinevatele aspektidele ning muuseumiorganisatsioonide võime töötada strateegilisel, tõhusal, skaleeritaval ja sujuval viisil. Projekti tulemusena tugevneb muuseumide võrgustik Euroopas.

Projekti partnerid on: MUSEOVIRASTO*NATIONAL BOARD OF ANTIQUITIES(soome, juhtpartner) DEUTSCHER MUSEUMSBUND EV (Saksamaa) Eesti Rahva Muuseum (Eesti) HELLENIC MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS – DIRECTORATE OF ARCHAEOLOGICAL MUSEUMS, EXHIBITIONS & EDUCATIONAL PROGRAMMES (Kreeka) ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (Itaalia) Museum Council of Iceland (Island) MUSIS – STEIRISCHER MUSEUMSVERBAND VEREIN ZUR UNTERSTÜTZUNG DER MUSEEN UND SAMMLUNGEN IN DER STEIERMARK (Austria) NICHOLAS AND DOLLY GOULANDRIS FOUNDATION MUSEUM OF CYCLADIC ART MUSEUM OF CYCLADIC ART (Kreeka) STICHTING EUROPEAN MUSEUM ACADEMY (Holland) STIFTUNG PREUSSISCHER KULTURBESITZ (Saksamaa) Suomen museoliitto ry (Soome)

Music Estonia MTÜ

Partner projektis Hub for exchange of music innovation in Central and South-eastern Europe (HEMI)

HEMI eesmärk on jagada teadmisi, nõustada ja pakkuda koolitusmooduleid muusikaspetsialistidele igas CSEE regiooni riigis, vastates praegustele ja tulevastele vajadustele piirkonnas ja ka Euroopa tasandil.

HEMI ühendab üksteist täiendavaid partnereid ja sidusrühmi, võimaldades sisu avaldamist ja uudiste reklaamimist igal HEMI  loojaid ühendaval muusikaturul – ettevõtjaid, festivalide ja ürituste korraldajaid, formaalse ja mitteformaalse muusika õpetajaid, konservatooriume, muusikakoole, kirjastajaid, kuulsaid artiste, muusika- ja meelelahutusettevõtjaid, meediat, ajakirjanikke, muusikateadlasi, helitehnikuid, festivale, esinemiskohti, kontserdisaale…

HEMI tegevus koosneb konverentsidest, festivalidest, üritustest, paneelidest, töötubadest, veebiseminaridest, mentorlusest ja pitcingusessioonidest, et tagada  võrgustiku püsiv töö ja projekti arendamine kahel põhisuunal:

1. HEMI digital: muusikaplatvorm planeeritav uudistekanal CSEE muusikasündmuste, konverentside, festivalide jms reklaamimiseks ja kommunikatsiooniks regioonis ja mujal Euroopas, samuti ettevõtluse, kutsehariduse ja -koolituse ning mentorluse edendamiseks sisaldades veebiseminare, juhendeid, intervjuusid, auhindu, konkursse, rahastamisvõimalusi)

2. HEMI HUB,partnerite võrgustik kes tegeleb muusikaspetsialistide jaoks uuenduslike ja jätkusuutlike mudelite arendamisega ettevõtlushariduses ja ettevõtluses riikidevahelise inkubatsiooni, kiirendite, töötubade, võrgustike loomise ning festivali- ja muusikakonverentside abil.

Projekti lõpuks töötab HEMI välja HEMI muusikainnovatsiooniinkubaatori, mis ühendab haridus- ja kutseõppevajadusi (IKT, ettevõtluse arendamine, digitaalne strateegia, juhtimine), et vastata muusikatööstuse praegustele ja tulevastele väljakutsetele.

Projekti partnerid: TECHNOPOLIS GKAZI ANONIMI ETAIREIA OTA PROSTASIAS KAI ANADEIXIS VIOMICHANIKOU ARCHAIOLOGIKOU PARKOU ATHINON (juhtpartner, Kreeka), ASOCIATIA ROMANIAN ARTISTS WORLDWIDE (Rumeenua), Dunagentsys Kft. (Ungari), FOUNDATION EXIT RS PAR Fundacja Krakowska Scena Muzyczna (Poola), INSTITUT UMENI – DIVADELNI USTAV (Tsehhi), KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE (Poola), Music Estonia MTÜ (Eesti) Password Production (Makedoonia) SIGIC – SLOVENSKI GLASBENOINFORMACIJSKI CENTER (Sloveenia).

Tallinna Kunstihoone

Partner projektis BEYOND MATTER – Cultural Heritage on the Verge of Virtual Reality

BEYOND MATTER  toob kultuuripärandi virtuaalse reaalsuse piirile, kasutades ainulaadseid ja uuenduslikke levitamismeetodeid praegu või tulevikus ligipääsmatu kunsti- ja kultuurisisu digitaalseks  taaselustamiseks.

Projekt ühendab eduka interdistsiplinaarse projekti jaoks valitud erineva profiiliga seitset partnerit kuuest Euroopa riigist, kus kõige olulisemad on tehnoloogia, museoloogilised uuringud ja uuenduslike levitamisvormide katsetamine. Projekt toob kunstiinstitutsioonidele kogu Euroopas näiteid kultuuripärandi taaselustamisest ja dokumenteerimisest ning selle levitamisest virtuaalse reaalsuse keskkonnas.

Digitaalne revolutsioon ja arvutiga loodud keskkondade kasutuselevõtt on Euroopa muuseumidele ja näitusesaalidele paratamatu  ning pakub ka suurepäraseid võimalusi: BEYOND MATTER pakub enneolematut muuseumi- ja näitusekogemust koos konkreetsete vahendamisvormingutega (nt VR-i giidiga ekskursioonid), mis tuleb välja töötada nii kunstisaali ja muuseumi publikule kui ka Interneti-kasutajatele.

Kõigil partnerorganisatsioonide ekspertidel on põhjalik kogemus kunsti esitlemise ja levitamisega oma ruumides, kuid vähem virtuaalreaalsuses. Nende oskusi kultuuripärandi digiteerimise ja levitamise alal arendatakse kolleegidelt õppimise kaudu seminaridel ja kahel sümpoosionil.

Digitaalselt taaselustatud mineviku kultuuripärand on inspiratsiooniallikaks nii publikule kui ka residentidele-kunstnikele.

Kindlustamaks välja töötatud meetodite kasutamist ka pärast projekti lõppemist koondatakse need virtuaalse muuseumi tööriistakomplekti mis hõlmab teadmisi  kunstiteoste kuvamise ja vahendamise vahenditest virtuaalreaalsuses.

Digiteerimismeetmetel on püsiv tulemus: digitaalsed varad on osa hooldatavast andmebaasist.

Projekti partnerid: ZENTRUM FUR KUNST UND  MEDIEN KARLRUHEICHEN RECHTS(Saksamaa), AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR (Soome), CENTRE NATIONAL D’ART ET DE CULTURE GEORGES-POMPIDOU (Prantsusmaa),  LUDWIG MUZEUM – KORTARS MUVESZETI MUZEUM (Ungari), Tallinn Art Hall (Eesti), TIRANA ART LAB AL PAR Weiss AG (Saksamaa).

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU, TARTU ULIKOOL

Partnerid projektis eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizen (EODOPEN)

Kogu Euroopa raamatukogudel on keeruline hallata tohutul hulgal 20. ja 21. sajandi tekstilisi materjale, mida pole keeruka autoriõiguse olukorra tõttu veel digiteeritud.

Need teosed on laiemale üldsusele kättesaamatud ning on uppunud raamatukogude sügavustesse kuna neid pole sageli isegi trükitud ning neist pole saadaval ei koopiaid ega faksiimileid. The EODOPEN Projekt, mille pakkusid välja 15 raamatukogu 11-st Euroopa riigist, keskendub nende peidetud teoste üldsuse ette toomisele, digitaliseerides ja muutes need kättesaadavaks üle-euroopalisel tasandil, austades samas täielikult praeguseid autoriõiguse regulatsioone. Selle eesmärgi saavutamiseks tegeleb projekt – keskendudes pigem nõudluse poolele kui pelgalt pakkumise poolele – vahetult riiklike, piirkondlike ja kohalike kogukondadega nii materjali valimisel kui ka digiteerimise ja levitamise protsessis, tugevdades digiteeritud objektide abil lõpuks kultuuridevahelist dialoogi.  Lisaks võimaldavad alternatiivsed mobiilidele mõeldud edastusvormingud teha digiteeritud sisu kättesaadavaks ka pimedatele ja vaegnägijatele jõudes nii laiema vaatajaskonnani. Lisaks suurendavad kõigile Euroopa raamatukogudele kättesaadavad praktilised töötoad, juhised ja töövahendid raamatukogu töötajate usaldust õiguste õigsuse adekvaatse käsitlemise vastu ja julgustavad seega raamatukogu töötajaid tegutsema ka  rahvusvaheliselt.

Lõpuks tehakse digiteeritud objektid laiemale Euroopa üldsusele kättesaadavaks projektis osalejate väljakujunenud digitaalsetes raamatukogudes ning projekti kestel välja töötatud ühises portaalis, mis tagab projektijärgse piiriülese leviku ja juurdepääsu kultuuriteostele. Kogu Euroopas levib loovus, sest uued lugejad ja sisuloojad avastavad teoseid, mis neile varem polnud kättesaadavad. EODOPEN alustab 9.01.2019 ja kestab 48 kuud.

Projekti partnerid: UNIVERSITAET INNSBRUCK (Austria), Biblioteca Nacional de Portugal (Portugal), CENTRUM VEDECKO TECHNICKYCH INFORMACII SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Slovakkia), EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU(Eesti), KNIHOVNA AV CR V. V. I. (Tsehhi),  KUNGLIGA BIBLIOTEKET (Rootsi), MORAVSKA ZEMSKA KNIHOVNA V BRNE (Tsehhi),  NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIZNICA (Sloveenia), ORSZAGOS SZECHENYI KONYVTAR (Ungari), TARTU ULIKOOL (Eesti), UNIVERSITAET GREIFSWALD (Saksamaa),  UNIVERSITAET REGENSBURG (Saksamaa), UNIWERSYTET MIKOLAJA KOPERNIKA W TORUNIU (Poola), Vedecka knihovna v Olomouci (Tsehhi), VILNIAUS UNIVERSITETAS (Leedu).

Toetust saanud projektid 2018

Eesti Tantsuagentuur on partner projektis SPARSE, mis toetab ja populariseerib esinemiskunsti Euroopa maapiirkondades ning viib professionaalseid tegutsevaid kunstnikke partnerriikide maapiirkondadesse. Projektis kasutatakse Suurbritannias ja Rootsis juba toimivaid mudeleid ning arendatakse kõigi osapoolte oskusi ning loovust. Plaanis on luua uusi, partnerite poolt koordineeritud maapiirkondades ringisõitvaid kunstivõrgustikke. Kasutades kohalikke parnereid piloteeritakse võrgustikke ja tegutsemismudleid kolme aasta jooksul. Selline rohujuuretasandil tegutsemine arendab ja kaasab maapiirkondades uut publikut ja pakub loomeinimestele uusi ringreisivõimalusi.
Projekti juhtpartner on Suurbritannia, partnerid tulevad lisaks Eestile Hispaaniast,Itaaliast ja Leedust.Projekti kogumaksumus on 463.630,38 eurot, millest Loov Euroopa toetab 199.887,81 ehk 43%

EDGERYDERS OÜ osaleb projektis TRUST IN PLAY: Euroopa Linnamängude disainerite kool. Interdistsiplinaarne projekt keskendub aktuaalsele sotsiaalsele probleemile – usaldusele moodsates Euroopa linnades.
Viimase kümne aasta jooksul on esile kerkinud uus loov zhanr – linnamängud. Kuigi linnamängud on inspireerivad, pole seni neendel olnud pikaajalist ja jätkusuutlikku arengut, sest nende loojatel pole olnud eesmärgiks tagada endale pidevat sissetulekut. TRUST IN PLAY pakub loomeinimestele uusi kunstilisi ja ärioskuseid, tehes seda interdistsiplinaarselt ja koostöös. Osalejad saavad koolitusi, toodava ja esitlevad uusi mänge ning õpivad, kuidas kasutada oma nängudes kaasaegset tehnoloogiat ning saavutada finantsiline jätkusuutlikkus.

Projekti juhtpartner on Saksamaa, partnerid lisaks Eestile Madalmaadest ja Kreekast. Projekti kogumaksumus on 331.308,65 eurot, millest Loov Euroopa toetab 198.785,19 eurot ehk 60%

MTÜ Ansambel U on partner projektis For by Four:Avastades noori Euroopa heliloojaid.
Projekti parnetiteks on 4 kogenud kaasaegse muusika ansamblit.Projekti alguses kuulutatakse välja taotlusvoor osalemiseks jõigile Euroopa helilooja-tudengitele ja äsja ülikoolide lõpetanutele. Euroopa jagatakse neljaks regioonika ja iga partner vastutab oma regiooni teavituste eest.Ühine veebileht toetab info jagamist ja hoiab osalejaid selle käiguga kursis.
Rahvusvaheline zhürii valib kandidaatide seast 12 heliteost (3 igast regioonist) ja projekti partnerid esitavad need 12 teost 4 kontserdil. Iga partner mängib 3 oma regioonist avlitud teost. Kõik neli kontserti toimuvad samal päeval erinevatel kellaaaegadel ja need voogedastatakse . Nelja riigi publik kuuleb siis 3 teost kontserdil ja 9 teost voogedastatuna. Publik hääletab 12 teose seast meeldivaimad ja valitakse välja 4 parimat. Nende parimate tööde autoritelt tellitakse 4 uut teost, mis peaksid valmima aasta jooksul ja midakannavad ette 4 ansamblit. Parimatest teostest antakse välja ka CD.
Projekti juhtpartner on Itaalia, parterid lisaks Eestile on Hispaania ja Norra. Projekti kogumaksumus on 295.370,00 eurot, millest Loov Euroopa toetus on 177.222,00 ehk 60%

Sõltumatu Tantsu Ühendus MTÜ on partner projektis Moving Digits: Augmented Dance for Engaged Audience.
Projekt aitab publikul paremini mõista kaasaegset tantsu ja kogeda tansu täiesti uuel moel . Tantsijad saavad uusi väljendusvõimalusi ning analüüsida oma liigutusi. Eesmärkide saavutamiseks kasutatakse erinevaid digivahendeid, et visualiseerida tantsijatelt tulevat liigutusete ja füsioloogilist informatsiooni. Selleks kasutatakse tantsijate kehal sensoreid, mis näitavad lihaste, südame ja aju aktiivsust liikumisel. Liigutuste digijälgimine võimaldab ka näha tantsija liigutusi mitmest vaatenurgast. saadud info visualiseeritakse ja kuvatakse publikule kasutades virtuaalreaalsuse vahendeid. Info ümbriteb tantsijat, järgneb talle ja võimendab tema lavategevust. Visuaalid pole ainult informatiivsed, vaid ka kunstilised, samuti annab infot edai heli. Pärast etendust on info virtuaalreaalsuse abil kättesaadav nii publikule kui ka tantsijatele.
Projekti juhtpatrtner on Portugal, lisaks Eestile osaleb ka Saksamaa. Projekti kogumaksumus on 333.333,3 eurot, milles Loov Euroopa toetus on 199.999,99 ehk 60%.

MTÜ TEINE TANTS osaleb projektis MORE THAN THIS.
Projekt on kuue festivali ja kultuuriorganisatsiooni Prantsusmaa, Itaalia, Portugali, Hispaania ja Eesti) koostööprojekt, millel on viis assotsieerunud partnerit Palestiinast, Belgiast, Hispaanias ja Prantsusmaalt. Projekt pakub vahendeid, kuidas mõtestada ümber külalislahkus ja inimeste ümberpaiknemine ning seab küsimuse alla meie võime nii võtta vastu võõraid kui ka minna nende juurde. Projektis vaadeldakse liikuvust põhjalikus raamistuses: vaadeldakse kunstnikke, kultuurikorraldajaid, organisatsioone ja publikut erinevatest piirkondadest, lisaks on kaasatud humanitaarteaduste uurijad. Võrgustik toetab seitset kunstnikku, ilma et rõhutataks nende päritolu. Need kunstnikud panevad publiku ootused proovile esinedes mitte oma identiteedi ootustele vastavalt ja saavad niimoodi võimaluse luua uusi töid ja näidata oma kohta globaliseerunud maailmas.
Projekti juhtpartner on Prantsusmaa ja projekti kogumaksumus on 391.107,00eurot, millest Loov Euroopa toetus on 200.000,00 eurot, ehk 51,14% .

Tallinna Ülikooli Sümfooniaorkester MTÜ on partner projektis Muusika Euroopa ülikoolides. Projekti eesmärgiks on anda 5 parneri üliõpilasorkestritele esinemisvõimalusi, et täita nende rahvusvahelise töö unistusi. Projekti koondatakse sarnaselt mõtlevaid Euroopa tudengeid, kelle ühine kirg on muusika. Projektiga lihtsustatakse tudengiorkestrite esinemisi teistes ülikoolides ja tugevadatakse seega sidemeid eri maade, ülikoolide ja tudengite vahel.
Euroop Üliõpilasorkestrite festival on kõige kogenuma partnerina võtnud juhtpositsiooni ja juhendab tudengiorkestrite festivalide korraldamist partnerriikides. ENUO Network aitab samas kohalikke projekte nähtavamaks muuta.
Projekti juhtpartner on Belgiast, Eestile lisaks võtavad projektist osa Rootsi, Madalmaade ja Prantsusmaa üliõpilasorkestrid.
Projekti kogumaksumus on 719.353,51 eurot, millest Loov Euroopa toetus on 200.000,00 eurot, ehk 27,8%

MTÜ Muusikute täiendõppe keskus on partner projektis The Bridge.
Projekt pühendub klassikalise muusika pikaajalistele probleemidele: publik on ikka sama, tarbimisühiskonnas on raske silma jääda ja zhanrit kammitsevad vanamoodsad formaadid, mis ei kõneta noort publikut. 4 professionaalset muusikakollektiivi on ühendanud oma jõud, et nende probleemidega tegeleda. Shoti Ansambel, ansambel Resonantz, Trondheimi Solistrid ja PLMF Muusikutefond loovad koostöös võrgustiku ja festivali, kasutades keelpilliorkestreid ja repertuaari, et arfendada klassikalise muusika uuenduslikkust ja harida publikut. Keelpilliorkestrid on paindliku planeerimistsükli ja organisatsioonidega ning saavad uusi ideid kiiremini ellu rakendada kui suured sümfoonia- või kammerorkestrid.
Projekti juhtpartner on Suurbritanniast, partnerid lisaks Eestile Saksamaalt ja Norrast. Projekti kogumaksumus on 340.519,73 eurot, millest Loov Euroopa toetus 199.884,76 ehk 58,7%.

Vaata kõiki väiksemahulisi  toetust saanud projekte

Suuremahuliste (kuni 2 miljonit) projektide taotlusvoorus sai Eesti organisatsioonidest toetust Eesti Kontsert, kes osaleb Belgia organisatsiooni ZONZO COMPAGNIE poolt juhtitud projektis The BIG BANG PROJECT – An Adventurous MusicPr oject for Children.

BIG BANGi – Seiklusrikast laste muusikaprojekti viivad ellu 12 juhtivat Euroopa kultuuriorganisatsiooni, kelle eesmärk on elavdada noorte klassikalise muusika loomingut ja tõsta selle kvaliteeti.
Seda tehakse:
BIG BANG võrgustiku abil, mille kaudu vahetatakse teadmisi ja infot lastele suunatud muusikaprojektidest
BIG BANG FESTIVAL organiseerib 44 lastele suunatud festivali 11 Euroopa linnas 8 riigis, kuhu on plaanis kutsuda esinejaid kogu Euroopast.
BIG BANG SEMINARID toovad kokku professionaalid, kunstnikud, üliõpilased ja kultuuritöötajad jagamaks oma kogemusi ja õppimaks toime tulema uute väljakutsetega.
BIG BANG PRODUKTSIOONID ergutavad uute ja innovatiivsete muusika esitusvõimaluste loomist võimaldades niimoodi kunstnike ja nende loomingu liikuvust.

Selleks, et tugevdada partnerite koostööd on plaanis:
Luua piirideülene koolitusskeem
Dokumenteerida töö trükises ja dokfilmis, et jagada oma kogemusi, teadmisi ja projekti tulemusi
Kasutada publiku arendamise ja kaasamise strateegiaid, et jõuda võimalikult laia publikuni
Luua Euroopa andmekogu, et lihtsustada ringsõitudeks vajaliku info leidmist
Tuua kokku ja võimestada noori muusikasaadikuid ning lapsi, kes osalevad meie festivalidel
Arendada välja TV formaat, et tutvustada noorte projekte televisioonis

Projekti partnerid on:

*Centro cultural de Bélem (PT) – Children’s Cultural Centre The Ark (IE) – Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla
(ES) – Onassis Cultural Center (GR) – Opéra de Lille (FR) – Bozar (BE) Opéra de Rouen (FR) – Espoo City Theatre (FIN)
– Wilminktheater (NL) – Eesti Kontsert (EE) – MotorMusic (BE) – Zonzo Compagnie (BE)(project coordinator)

Vaata kõiki suuremahulisi toetust saanud projekte

Toetust saanud projektid 2017

Eesti Kooriühing juhib projekti “Sing Outside The Box”

Kuidas koorilaul pääseks välja klassikalistest kontserdisaalidest ja jõuaks uue publikuni? Kuidas kooslaulmine mõjutab noori? Millised osad kooriproovidest, repertuaarist või esinemistest võiks viia uuele tasemele, mis vastaks paremini noore põlvkonna ootustele?
Projekt testiv innovatiivseid publiku kaasamise ja arendamise meetodeid kahe Eurochoir sessiooni jooksul ja erinevates tööubades ning kontsertitel EUROPA CANTAT Festivali ajal Tallinnas ning levitab saadud kogemusi teistelegi.
Eurochoir on ligi 60st andekast uuest talendist koosnev euroopa koor, mis koguneb kord aastas iga kord eri riigis.
Praeguseks on kinnitatud 2-aasta plaa tunnustatud dirigentide, Maria van Nieukerkeni
(NL), Lorenzo Donati (IT) ja Mikko Sidoroffi (FI) juhtimisel. Pärast 2017. aasta sessiooni Utrechtis ja 2018. aasta sessiooni Helsingis esitab koor oma töö tulemuse erikülalisena EUROPA CANTAT festivalil 2018 Tallinnas.

Töö käigus on plaanis 3 töötuba lauljatele, 10 töötuba dirigentidele, mille teemad on:
oska leida uut publikut: kasuta ebatavalisi kontserdipaiku, anna kontserte ka mitte koorimuusikale või üldse muusikale pühendatud üritustel
* Lavastus: arenda lavastuses innovatiivsust, kasutades lauljate ja instrumentide kõiki võimalusi, liikumine,eriefektid, publikusse sulandumine jne
* Tehniline arendus: valgustuse ja helivõimenduse kasutamine kunstilise elemendina
* Pedagoogika: kuidas võimaldada elmus mitteprofessionaalsetele lauljatele, et nad avastaksid kooslaulmise rõõmu
*kaasata koore, dirigente ja lauljaid aktiivsete ja passivsete huviliste värbamisse
Kasutades nende kahe euroopa initsiatiivi ja Euroopa kooride võrgustiku potentsiaali, aitab projekt viia kollektiivse laulmise uuele tasemele.

OÜ Päike ja Pilv on partner projektis Our Little Library: Let’ meet children’s authors and illustrators, mille eesmärk on tutvustada 21 Euroopa lastekirjanduse autorit ja illustraatorit, kes on tuntud kodus, kuid mitte tingimata teistes Euroopa riikides. Projektis osalevatel kirjastustel on olunud raskusi oma parimate autorite ja illustraatorite laiemale Euroopa
turule toomisel.Laiendamaks oma kirjanduste tegevust väljaspool oma riigi piire otsustasid projektis osalejad teha koostööd ning arendada ja rakendada uusi strateegiaid leidmaks autoritele ja illustraatoritele uut publikut.

Noorte lugejate ja autorite üle-piirideliseks tutvustuseks korraldatakse kuues riigis ürituste sari, kus autorid ja illustraatorid 15 kuu jooksul reisivad erinevatesse riikidesse. nende reisi saab jälgida on-line.
Autorite ja illustraatorite tutvustamine keskendub digitehnoloogia kasutamisele, mida uued põlvkonnad on harjunud kasutama. Püüame tagada otsene samuti kaudse kontakti noorte lugejatega ja muuta raamatute lugemine
intensiivseks, meeldejäävaksja nauditavaks sündmuseks. Projekti täiendavad eriilmelised reklaamid ja loovad
tegevused, mis rõhutavad lugude taasesitamist ja pakuvad noortele lugejatele isiklikku loomingulist kogemust : “Kas te
joonistada iseloomu? “,” Ma ei kirjuta lugu “,” Mängime lugu “…
Projekti raames korraldatakse 3-päevane rahvusvaheline seminar Ljubljanas, mis on pühendatud kirjastamisvaldkonna probleemidele muutuvates tingimustes ja otsitakse uusi võimalusi. Seminarile kutsutakse kirjastajad, Slovakkiast, Bulgaariast,Hispaaniast (Kataloonia), Rumeeniast ja kuuest partnerriigist:Sloveeniast, Horvaatiast, Lätist, Leedust, Eestist ja Poolast.

Tallinna Paberikoda OÜ on partner projektis CREATIVE MAKERS, mille eesmärk on uuendada traditsiioonilist käsitöövaldkonda – kõrgtrükki ja printimist laste koosloomislaborite ellu kutsumisega.
Need laborid on kindla otsatarbega ruumid, kus lapsed, koolid ja pered saavad osaleda erinevates töötubades, mis kasutavad lastemuuseumidele tüüpilist praktilist lähenemist ning kombineerivad kõrgtrüki ja trükkimise põhitõdesid digitaalsetega.
Kohalikud pilootprojektid ja koostöö olemasolevate laboritega, kunstnike ja praktikutega valmistavad laborite avamist ette.

Partnerite oskuste arendamiseks on põhiliseks tegevuseks riikidevahelised koolitused eesmärgiga kujundada uutmoodi
töötoad lastele, koolidele ja peredele ning õppida publiku kaasamist ja samas mõista laste laborite äripotentsiaali.

Projekt koosneb 4 osast: 1. rahvusvahelised töötoad Fablab´ide koosloomiseks, 2. Fablab´ide koosloomine & avamine, 3. kommunikatsioon ja tulemuste levitamine, 4. juhtimine, koordineerimine ja hindamine.
Kommunikatsiooni aluseks on graafiline identiteet ja kommunikatsiooniplaan. Infot levitatakse 3 tasandil: kohalikul, riiklikul ja piirkondlikul selliste vahenditega, mis ulatuvad üle riigipiiride.

Euroopa Liidule on positiivne kuvand tagatud ning teiste sarnaste initsiatiivedega tehakse koostööd. Partnerlus projektis on üksteist täiendav ning geograafiliselt tasakaalus.
1 lastemuuseum: Explora Roomas, Itaalias;
1 avaliku koostööruumi tegija, mis protsessi käigus loodab luua oma labori: Neapolis Vilanova I La Geltru, Hispaania;
2 traditsioonilist trükimuuseumit: Tallinna Paber Eestis ja National Print Museum Iirimaal.
Muud kohalikud sidusrühmad, eelkõige fablabide tegijad ja 1 rahvusvaheline võrgustik on kaasatud assotsieerunud partneritena, koostööpartneritena ja projekti tulemuste levitajatena.

Tallinn Music Week osaleb üleeuroopalises projektis, mille eesmärgiks on toetada naiste rolli muusikas

Ühendkuningriigi muusikaorganisatsiooni PRS for Music juhtimisel sai Euroopa Liidu kultuuritoetuse raamprogrammi Loov Euroopa poolt 200 000 eurose toetuse projekt „Keychange“, mille eesmärgiks on edendada naisartistide ja naisettevõtjate rolli Euroopa muusikaväljal.

„Keychange“ nimelise algatuse partneriteks on Tallinn Music Weeki kõrval Euroopa ja Kanada juhtivad muusikatööstuse festivalid Iceland Airwaves, BIME (Hispaania), Reeperbahn Festival (Saksamaa), The Great Escape (Ühendkuningriik), Way out West / MusickCentrum (Rootsi) ja Mutek (Kanada) ning osalejariikide muusika ekspordi- ja arenduskontorid, sealhulgas Music Estonia. Projekti partneriteks on ka Spotify ja Islandi esitajate ühing STEF.

Projekti raames toimuv Creative Lab pakub tuge 35 Euroopa naismuusikule ning 30 loovettevõtjale. Lisaks võimaldavad „Keychange“ erinevad tegevused sadadel muusikutel ja loovtööstuse esindajatel osaleda projekti koolitusprogrammis ning sotsiaalmeedia kampaanias.

„Keychange“ fookussündmus toimub 2018. aasta 2.–8. aprillini toimuval Tallinn Music Weeki festivalil. Lisaks võimaldatakse programmiga liitunud naisartistidel osaleda teiste partnerfestivalide raames toimuvatel üritustel ja loovlaborites. Finaalüritus peetakse 2019. aastal Brüsselis Euroopa Parlamendis, kus partnerid esitlevad ühiselt projekti muutuste manifesti.

“Sellest, et muusikatööstus on meestekeskne äri, on palju räägitud, oluline on aga vaadelda muusikavaldkonda sisulisemalt,“ sõnab Tallinn Music Weeki juht Helen Sildna. „Tuleb kanda hoolt, et andekatel naistel oleks meestega võrdsed võimalused tegutseda autori, helilooja, produtsendi, miksija, firmaomaniku, DJ, trummari või kellena iganes. TMW on tõeliselt uhke võimaluse üle osaleda antud ettevõtmises, kuna usun, et sedavõrd mõjukate partneritega suudamegi teemale ka silmaga nähtava fookuse tekitada ja tulemusi luua. Tegemist on senisest ühe mastaapseima rahvusvahelise Loov Euroopa projektiga, mis Eesti muusikavaldkonda jõudnud ning ühtlasi on see taas tõestuseks, milliseid võimalusi loob ühtsesse Euroopa kogukonda kuulumine. Oleme võtnud nõuks TMW 10. sünnipäeval naiste rolli muusikas ja ühiskonnas eriliselt rõhutada.”

Toetudes PRS sihtasutuse kogemusele teedrajava Women Make Music fondi käivitajana, on „Keychange“ koostööprojekti eesmärgiks ergutada muusikavaldkonna talendi ja innovatsiooni arengut, luues uus rahvusvahelisi esinemis-, koostöö- ja koolituse võimalusi naisartistidele ja naissoost muusikavaldkonna uuendajatele, kes on valmis uutele turgudele sisenema. Projekti pikaajaliseks sihiks on Euroopa muusikatööstusestatus quo muutmine, kiirendades naiste artistliku ja majandusliku väärtuse tõusu ning toetades vastavaid rahvusvahelisi koostöid.
Kõik projekti poolt toetatavad artistid ning muusikauuendajad valitakse läbi nominatsiooniprotsessi, mida viivad läbi kohalikud partnerid ja muusikatööstuse esindajad. Ühine žürii koosistumine leiab aset 2017. aasta septembris Saksamaal Hamburgis Reeperbahni festivalil.

Muusa kapriis osaleb projektis Areas of inspiration

Projektiga soovitakse rajada inspireerivate alade võrgustik, s.o residentuuride kohad, mis asuvad Euroopa loomulikes ja autentsetes looduspiirkondades ja luua sellega tingimused kunstike ja loomeinimeste rahvusvahelisteks kohtumisteks maapiirkondades. Sellega aidatakse kaasa ka kohaliku elu jätkusuutlikule arengule.
Projekt tegeleb probleemiga, et uutes EU liikmesriikides ei ole just palju kunstiresidentuuride paiku,kuid on palju atraktiivseid paiku, mille potentsiaali kultuuri ja loomeinimesed pole täielikult kasutanud.
Projekti kõik partnerid on oma riigis oma valdkonnas tunnustatud ja koostöö võimaldab ka neil arendada oma oskusi maapiirkondades tegutsemiseks ning rahvusvaheliseks kultuurivahetuseks.

OÜ ERP osaleb projektis Hansatee: Muusikaline teekond läbi ühise mineviku

Projekt tegeleb kultuurivahetusega koostades 8 Hansa Liidu riigis XVI-XVIIsajandil loodud muusikast programmi. Kujundlik reis läbi mineviku uurib Euroopa kultuurilisi erinevusi ja sarnasusi ning saab jätku ka füüsilise teekonnana – kaheksast kontzserdist koosneva tuurina endistes Hansa Liidu linnades seitsmes riigis. . Programmi panevad kokku ja esitavad kaks projekti partnerit – leedu ja Austria varase muusika ansamblid “Canto Fiorito” ja “Musica Antiqua Salzburg”, kes on pühendunud muusikalise pärandi uuringutele ja autentsele esitusele.
Projektiga soovitakse suurendada ka varase muusika kuulajaskonda, pöörates erilist tähelepanu lastele ja noortele kaasates neid loomeprotsessi, muusika digitaliseerimisse ja selle levitamise innovatiivsete vormide leidmisesse. OÜ EPR loob muusika kuulamiseks nututelefoni äppi, samuti tehalse koos lastega Hansalinnadest videod, mida näidatakse kontsertidel.
Enne kontserte kohtub tuuri kunstiline juht kohalikes koolides noortega, tutvustab multimeedia presentatsiooni ja muusikaliste etteasetet abil Hansalinnade ajalugu ning kultuuri. Muusikud viivad ootamatutes avalikes kohtades läbi flach- mob´e kaasates niimoodi laiemat publikut ning luues atraktiivseid videosid sotsiaalmeedias levitamiseks.Muusikatudengitele pakutakse võimalust osaleda avalikes proovides ning varajase muusika töötubades.

Jazzkaare Sõprade ühing osaleb projektis “KIDS CAN”

Projekt “KIDS CAN” (Lapsed suudavad)on interdistsiplinaarne Euroopa ringreisiprojekt noortele dzässitalentidele leidmaks uut noort publikut ja kaasajastamaks dzässi kommunikeerimist lastele.Programm kasutab lastele muusika tutvustamiseks uut moodust nii ise musitseerimiseks kui ka kuulamiseks. Tavaliselt koostavad dzässi “lasteala” programmi täiskasvanud.
KIDS CAN seostab Euroopa muusikahariduse traditsioonid ning soovib näidata andekaid lapsi Euroopa lavadel mängimas oma eakaaslastele. Eakaaslaste nägemine laval inspireerib ehk teisgi lapsi muusikaga tegelema.
Projekt suunab ka digiajastul kasvanud noori kajastama kontserete enne, nende jooksul ja pärast noore ajakirjaniku programmiga.
Projekti peamine tegevus on dzässikaravan, mis liigub igal aastal kolme erinevasse riiki. Iga partner koondab grupi viiest andekast 9-14 aastasest muusikust ja kahest noorest 12-17 aastasest ajakirjanikust. Koos reisivad nad kolme riiki, kus osalevad loovas töötoas, proovides, esinevad ja kajastavad esinejaid. Riikidevaheline liikumine ergutab uudse muusikalise hariduse levikut ning töötoad aitavad kaasa omavahelisele kogemuste vahetamisele ja uute oskuste õppimisele. Projekti partnerid on Jazzkaar Eestist, Hot Club Portugalist. Juhtpartner on Jazzdanmark Taanist. Kõik partnerid on kogenud tegutsejad laste dzässis.

VAATA KÕIKI TOETUST SAANUD PROJEKTE

Toetust saanud projektid 2016

Kultuurikoostöö

Viljandi Kultuuriakadeemia panustab Euroopa muusikainkubaatori loomisesse

Tartu Ülikool osaleb Loov Euroopa kultuuri alamprogrammist toetatud projektis “European Music Incubator”, mida koordineerib Trempolino muusikainkubatsioonikeskus Prantsusmaalt, Nantes’ist. Lisaks Tartu Ülikoolile on projektipartnerid veel Sound City Festival Liverpoolist (UK), Lab 852 Zagrebist (Horvaatia) ning Genova linna kultuuriosakond Itaaliast.

„Projekti peamine eesmärk on suurendada muusikute konkurentsivõimet tööturul ja luua neile alternatiivseid võimalusi lisaks praegusele põhitegevusele, pakkudes neile erinevaid koolitusi saamaks uusi oskusi ja teadmisi,“ räägib TÜ VKA muusikaosakonna programmijuht Kadri Steinbach.

Tartu Ülikool Viljandi Kultuuriakadeemia koordineerib Steinbachi sõnul Eesti „projektipesa“, mille teised liikmed on Music Estonia, Eesti Rütmimuusikahariduse Liit ja Tallinna Ülikooli Digihariduskeskus. „Eesti osaleb projektis muusikalise digihariduse alase kompetentsikeskusena, mis pakub neile muusikutele, kes sooviksid lisaks muusikutööle tegeleda ka muusika õpetamisega, erinevaid digitaalseid vahendeid ning andmekogusid,“ selgitab Steinbach.

Projekti ettevalmistavas faasis panustasid Steinbachi ütlust mööda Eesti poolt peamiselt Music Estonia tegevjuht Virgo Sillamaa ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna töötajad. “Praeguseks oleme projekti ettevalmistavas faasis – 22.-23. septembril osalesime projekti avakohtumisel Prantsusmaal Nantes’is, kus kohtusime kõigi partneritega. Samuti oleme viinud läbi esimese Eesti töörühma koosoleku ning valmistame ette järgmisi tegevusi. Kuna meie teema on digiharidus, siis ongi järgmine suurem tegevus seotud muusikateemaliste digiharidusressursside kaardistamise ning teadmuse kokku kogumisega,“ sõnab Steinbach.

Käsitöö muutub digitaalselt kättesaadavaks

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond osaleb rahvusvahelises, Creative Europe’i raames käivitatud projektis „Digitaalne käsitöö kogukonna teenistuses“, mis loob uudsed võimalused käsitööga tutvumiseks digitaalsel moel.

Võimalused rahvusliku käsitööga tutvumiseks muutuvad peagi senisest avaramaks – Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond osaleb  rahvusvahelises Creative Europe’ projektis „Digitaalne käsitöö kogukonna teenistuses“.

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia välissuhete projektijuht Helen Kästiku ütluse kohaselt on projekti üldkoordinaator täiskasvanuhariduse keskus Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland. „Lisaks osalevad partnerasutused Itaaliast ja Eestist. Iga projektipartner esindab oma kohalikku käsitöökogukonda, mis tegeleb traditsioonilise tekstiilipärandiga,“ selgitab Kästik ja lisab, et kõik eeldab kogukonnaliikmete seas nö digitaalset pööret mõtlemismallides. „Kuigi tänapäeval kasutavad väga paljud inimesed digitaalseid vahendeid ühel või teisel moel, ei osata või ei juleta seda alati rakendada oma töö või hobi parimaks korraldamiseks,“ märgib ta.

Projekti käigus on Viljandi Kultuuriakadeemia eesmärk tutvustada osalistele töötubades digitaalseid võimalusi, millest käsitöö jaoks tulu võiks tõusta. „Soovime suunata praktikuid mõtlema, kuidas digitaalseid vahendeid käsitöö edendamiseks eri suundadel kavalasti ära kasutada – nii traditsioonilise käsitöö õpetamiseks ja nn vaikiva teadmuse edastamiseks; hääbuvate või ohustatud käsitööliikide säilitamiseks ja populariseerimiseks kui ka oma käsitöötoodete tutvustamiseks ja turustamiseks,“ kõneleb Kästik.

Töötubade sessiooni käigus kogutud tagasiside põhjal ehitatakse projekti lõpuks üles veebiplatvorm, mis kolme riigi kogemuses käsitööliste vajadusetele vastab. Projekti esimeses voorus koolitatakse käsitöölisi, teises järgus luuakse juba üheskoos reaalset sisu, mida platvormile üles laadida.
Projekti juhtpartner on Rootsi. „Nemad tegid tegelikult ära ka kõige suurema töö taotluse kirjutamisel – meile saadeti kaastöökutse juba siis, kui idee oli suuresti valmis sõnastatud,“ lausub Kästik. Viljandi Kultuuriakadeemia lõi Kästiku sõnutsi kaasa selle hilisemal vormimisel. Kästiku sõnul oli rahvusliku käsitöö osakonna seisukohast õnnelik juhus, et neid leidsid üles nende jaoks võõrad inimesed ettepanekuga osaleda projektis, mille väljapakutud plaanid ja tegevuskava sobisid hästi nende ootustega. „Niisugusest platvormist oli osakonnas ammu juttu olnud ja koguni selgelt puudust tuntud,“ lisab ta.

Kästiku ütluse kohaselt esindab Eesti projektis kohalikku traditsioonilise tekstiilikäsitööliste kogukonda. „Meie ülesandeks on koondada käsitööliste võrgustik, tutvustada neile eri digitaalseid võimalusi ning kaardistada nende ideed ja vajadused,“ täpsustab ta ja lisab, et Eesti juhib tööpaketti, mis lõimib kõigi kolme partnerriigi kohalikud tulemused ja veebisisud nö ühtseks kangaks.
Praegu on projekt alles uus ja päris alguses. „Sisuline töö praktikakogukonnaga hakkab peale alles detsembris, praegu oleme veel seotud ettevalmistustega,“ lausub Kästik.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor liitus nüüdismuusika-alase võrgustikuga ULYSSES

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on Loov Euroopa kultuuri alamprogrammist toetatud projekti raames partneriks rahvusvahelises võrgustikus ULYSSES NETWORK, mille eesmärk on võimaldada noortel Euroopa muusikutel tegeleda nüüdismuusikaga ja end selles vallas arendada. Võrgustik sai rahastuse teistkordselt, kuid EFK võtab sellest uue partnerina osa esmakordselt.

„Konkreetselt meie osaleme 4-aastasel „teekonnal“ kahe erineva pikaajalise projektiga. Esimese projekti sisuks on noortelt Euroopa heliloojatelt heliteoste tellimine koorile ja elektroonikale läbi mentorlusprogrammi, milles meie partneriks on IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) Prantsusmaalt,“ kõneleb sihtasutuse Eesti Filharmoonia  Kammerkoori personalijuht – produtsent Marja Leisk, kelle sõnul on kavas tellida 4-6 uut heliteost, mis jõuavad lõplikul kujul ja EFK esituses ettekandele 2019 aastal.

Teine projekt on suunatud noortele lauljatele üle Euroopa, keda Eesti Filharmoonia Kammerkoor kutsub enda juurde umbes kahenädalasele seminar- workshop’ile ja mille lõpptulemusena osalevad noored lauljad koos EFK-ga ühises kontserdiprojektis. Plaanis on avatud konkurss välja kuulutada 2017. aasta alguses, workshop ise leiab aset oktoobris 2017,“ märgib Leisk.

Ta jätkab, et võrgustikuga kutsus Eesti Filharmoonia Kammerkoori liituma Flagey kontserdimaja Belgiast ning planeerima hakati seda  2015. aasta kevadel. „Meile endale oli see ettevalmistus pigem lihtne, sest Ulysses Networki teised liikmed olid selle protsessi juba korra läbi teinud ning meid aidati väga palju,“  ütleb Leisk.

Leisk jätkab, et tegutseva organisatsioonina neil eraldi meeskonda selleks ei olnud – iga töötaja pani kokku enda valdkonna vajalikud dokumendid, mis taotluse faasis olid peamiselt seotud projekti loomingulise idee ja finantsplaneerimisega. „Kui saabus rahastuse kinnitus, lisasime administratiivsed dokumendid, tõendamaks oma olemasolu ja usaldusväärsust,“ sõnab ta.

Võrgustikuga liitumise ja toetuse taotlemise põhjuseks oli Leiski kinnitust mööda vajadus uute kontaktide ja koostöövõimaluste leidmiseks  nii muusikute kui organisatsioonide osas üle Euroopa. „Ideed, milliseid projekte teha, tulid kiiresti ja loogiliselt – mõtlesime läbi oma tugevused, vajadused ja võimalused,“ lisab ta.
Hetkel on mõlemad projektid saanud selgema sisu ja ajakava, tegeletakse veel detailide väljatöötamisega. „Aasta 2017 alguses lähevad mõlemad projektid aktiivselt töösse,“ kinnitab Leisk.

Tallinn Music Week osaleb projektis Indie-Classical

Martiina Putnik,
Tallinn Music Week välispartnerluste juht

Tallinn Music Week võtab Creative Europe programmi raames osa rahvusvahelisest muusikaprojektist, mis loob sildu erinevate artistide ning rahvusvaheliste festivalide vahel.

Tallinn Music Week välispartnerluste juht Martiina Putnik räägib, et Tallinn Music Week on Creative Europe programmi raames osalenud mitmete projektide ettevalmistamises, millest kõik ei ole küll rahastust saanud, kuid iga projekt ja ettevalmistusprotsess on aidanud meil tundma õppida mitmeid olulisi muusika- ja loovorganisatsioone Euroopas.

Ka igast ettevalmistusprotsessist on Putniku sõnul lõpuks kujunenud välja mõni kasulik tutvus või uus koostöö. „Seega peame me toetusmudelit, mis motiveerib Euroopa loovsektorit koos töötama ja koos protsesse mõttestama, ülioluliseks. Tänaseks on meil töös üks konkreetne, meie jaoks põnev ja oluline projekt, mille üle põhjust uhke olla ning oleme parajasti projekte ette valmistamas ka saabuvaks taotlusvooruks,“ räägib Putnik.

„Projekt, mille kallal hetkel töötame, kannab pealkirja “Club Contemporary Classical Subset Indie-Classical: Events, Outreach, Network and Development” ehk lühidalt Indie-Classical või siis C3-IC projekt,“ jätkab ta.
Projekti juhtipartner ja koordinaator on Piranha Arts Berliinis – organisatsioon, mis korraldab muusikamaailmas olulisi sündmusi nagu WOMEX: Word Music Expo ning Classical:NEXT Festival. Tallinn Music Week on Putniku sõnutsi projekti üks kandvaid partnereid.
Kurveti sõnutsi osaleti intensiivselt nii kontsepti väljatöötamises kui ka teostusfaasis. „Oluline osa projektist saab toimuma ka meie festivali raames,“ täpsustab ta.

Projekt on Putniku ütlust mööda suunatud piireületavale muusikale ning loominguvabadusele, töötades eelõige just nüüdisklassika taustaga muusikutega, julgustades neid koostööle pop-, rokk-, elektroonika- ja folkmuusikutega luues uusi koostöömudeleid ja kontserdiformaate. „Et tuua taolised värsked muusikalised koostööd laiema publiku ette, loob C3-IC projekt sildu erinevate artistide ning festivalide vahel erinevatest riikidest,“ märgib Putnik.
Projekt koosneb kolmest osast: artistide koostööna sündiv kontsertprogramm, mida esitatakse kõigi partnerfestivalide raames nö “roadshowna”, Indie Classical töötoad ning koolitused ja Indie Classical võrgustiku loomine ning kohtumised.
Putnik räägib, et Tallinn Music Weekil on iseäranis hea meel selles projektis osaleda, kuna zhanrite-ülene mõtlemine ja üldse igasugune kastist väljapoole mõtteviis on neile alati olulised olnud.
Ettevalmistusi projekti elluviimiseks alustati juulis 2015 ning lõpliku rahastuskinnituseni jõudsime aasta pärast – juunis 2016. „Hetkel oleme hoogsas ettevalmistuste faasis, esimesi koostöövilju loodame nautida juba TMW 2017 festivali raames 30. märtsist kuni 2. aprillini,“ sõnab Putnik.
Projekti elluviimiseks on jõud ühendanud ühtekokku viis muusikaorganisatsiooni Euroopast: lisaks juhtivpartnerile agentuur-leibel NonClassical UKst, CrossLinx Festival Hollandist, Sounds of Stockholm Festival Rootsist ja Tallinn Music Week. „TMW poolt on jooksvalt projektiga tegelemas kaks inimest, elluviimise faasis aga juba kogu meeskond,“ sõnab Putnik.

Avangardkunst muutub digitaalselt kättesaadavamaks

Eesti Kunstimuuseum osaleb Loov Euroopa Kultuur alamprogrammist toetust saanud projektis, mille kohaselt saab tulevikus olema rahvusvaheliselt digitaalselt kättesaadav Eesti, Poola, Horvaatia ja Belgia 20. sajandi teise poole avangardkunst.

Projekti kohaselt tuuakse interaktiivse on-line andmebaasi kaudu avalikkuse ette kuni kaheksa tuhat teost neljast riigist.  „Info ja lühike kontekstiavav tutvustus teoste kohta on kättesaadav  inglise-, eesti-, horvaadi-, hollandi ja prantsuse keeles. Loodav andmebaas on mõeldud näiteks kunstiajaloolastele ja kuraatoritele, kes hõlpsalt saavad ülevaate eri regioonides samal ajal loodud kunstist, et luua üldistusi või tuua välja piirkondlike erisusi,“ räägib projekti koordinaator Liisi Raidna ja jätkab, et samas on see ka tänuväärne keskkond tudengitele ja laiemale kunstipublikule.
Andmebaasi tutvustamiseks toimub kolmes riigis workshop ja igas riigis valmib workshopi tulemusena hiljem ka näitus.
Projekti kuraator Annika Räime sõnul toimub projekti lõpufaasis Varssavis konverents, et tuua üle Euroopa kokku 20. sajandi teise poole avangardkunstist huvituvad inimesed, et avardada teadmisi erinevates kogudes ja arhiivides olevast avangardkunstist ja luua üleeuroopalisi sidemeid, mis võiks viia edaspidi andmebaasi laienemiseni enamatesse riikidesse. „See oleks juba täiesti uus projekt,“ lisab ta naeratades.
Projekti lõpetuseks avaldatakse publikatsioon, mis sisaldab Varssavi konverentsi ettekandeid ja kommentaare ja  põhjalikumat analüüsi projekti ja selle tulemuse kohta.

Räime sõnul kulus projekti taotluse kirjutamiseks ühtekokku viis kuud, mille jooksul kõik kolm partnerit arutasid oma võimalusi ja ootusi projektile. „Toimus kaunis tihe kirjavahetus ning mõtteid avaldati aktiivselt kolme projektipartneri esindajate vahel. Eesti Kunstimuuseumist osales projektitaotluse kirjutamises aktiivselt kaks inimest, lisaks vähemalt viis head kolleegi jagasid oma kogemusi ja teadmisi,“ avaldab Räim. Head nõu saadi ka Loov Euroopa Kultuuri programmi taotluste eksperdilt.

Idee midagi taolist teha sündis Raidna sõnul 2015. aasta KUFFil (Kumu Kunstifilmide Festival), kus osalesid ka Poola partneri (Arton Fundacija) esindajad. „Tekkis mõte algatada projekt, mis tutvustaks laiemale avalikkusele arhiivides ja muuseumikogudes leiduvat avangardkunsti ning püüda teha seda võimalikult atraktiivsel, nüüdisaegselt ja kasutajasõbralikul moel ning annaks asjaosalistele kogemuse veebipõhiste andmebaasidega töötamisel,“ põhjendab Raidna.

Praegu on projekt alles algfaasis ning tänaseks on toimunud esimene kohtumine projektis osalevate organisatsioonide esindajate vahel. „Kuraatorid tegelevad hetkel ligi 8000 teose valimisega, mis on-line andmebaasis kasutajatele nähtavaks tehakse. Teoste kirjeldamine ja tõlgete tegemine seisab veel ees,“ lausub Räim.
Workshop toimub Tallinnas 2017. aasta septembri-oktoobri jooksul, näitus aga pärast seda.

Nii Annika Räim kui ka Liisi Raidna Eesti Kunstimuuseumist jäävad kahe aasta jooksul projektiga aktiivselt seotuks ja tegelevad vastavalt projekti koordineerimise ning sisuliste valikutega.

Toetust saanud projektid 2015

Kultuurikoostöö

Väiksemamahulised projektid (kuni 200 000 eurot)

TRANSLOCAL: MUSEUM AS TOOLBOX – Muuseum kui tööriist

APP Universalmuseum Joanneum GmbH AT
PAR Eesti Kunstimuuseum EE
PAR Kunstmuseum Liechtenstein LI
PAR MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI HR
PAR Muzeum Sztuki w Lodzi PL
Projekti eesmärk on luua innovatiivsed tööriistad sarnastele(asukoht, kollektsioon, suurus,haridusprogrammid) kaasaegsele kunstile keskenduvatele muuseumitele, et suhelda kahe raskesti kättesaadava sihtrühmaga: noored täiskasvanud (15-25 aastat) ja kohalikud algatused. Näidatakse muuseumi kasutamise võimalusi nii väliste kui ka sisemiste sihtrühmadega suhtlemisel. Peamine tööriist ongi kommunikatsioon, mida tehakse koos sihtrühmadega, pakkudes neile interaktiivset suhtlusvormi ja võimalusi ise kaasa lüüa. Kommunikatsioon peab toimima nii muuseumi siseselt hõlmates nii institutsiooni, kollektsiooni kui ka väljaspool seda – kohalikku ümbrust ja kogukonda. Muuseumit peab tajuma kui suhtlemise kohta, millega koos saab töötada ja suhestuda kohalikus kontekstis.
Enne projektis töötamist hariduse-, kuraatori- ja kunstniku tasandil viiakse läbi uuring, millega mõõdetakse konkreetsete kommunikatsiooni tööriistade mõju sihtrühmadele kui kasutataks erinevaid lähenemisviise: IKT ja veeb 2.0 põhine lähenemine, silmast –silma suhtlus, sündmused ja progarmmid koostöös sihtrühmaga.


5 keskmise suurusega muuseumit töötavad selle nimel, et teha:

• Vajaduste analüüs (uuring, ülevaade, edulood)
• Kommunikatsiooni tööriistade arendamine ja praktiline katsetamine sihtrühmades (noortegrupid, koostöö kohalike algatustega)
• Kunstnike residentuurid ja kuraatorite visiidid
• Kohaliku sihtrühmaga koostöös uute kunstiteoste loomine, mis suhestuksid muuseumi kollektsioonidega
• Sümpoosium „Komminikatsiooni vormid muuseumites“
• Rändnäitus „ kommunikatsioon sihtrühmadega“
• Näituse kataloog „Muuseum kui tööriist“
• Veebileht, blog ja sotsiaalmeedia kanalid
• Elluviimise kontseptsioon (sh võrgustikustrateegia) et projekti tulemused jõuaksid European Translocal Network’i (see on sarnaste muuseumite grupp, kes töötavad samasuguste väljakutsetega ja tegevustega)

Rostrum+

APP Conseil international de la musique FR
PAR BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY UK
PAR CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO V. BELLINI IT
PAR EESTI RAHVUSRINGHAALING EE
PAR EUROPEAN MUSIC COUNCIL EV DE
PAR Narodowe Forum Muzyki PL
PAR PALAIS DES BEAUX ARTS SA BE
PAR Polskie Radio S.A. PL PAR Sveriges Radio AB SE
PAR UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU RS

Rosrum+ on projekt, mille eesmärk on populariseerida kaasaegset klassikalist muusikat ja tugevdada sektorit nii Euroopas kui ka väljapool. Selleks uuritakse innovatiivseid strateegiaid publiku kaasamiseks, tuuakse esile uut muusikat, kasutatakse raadioprofessionaalide oskusi ja jõudu inspireerimaks muusikute ja kõrgemate muusikakoolide ja Euroopa ja muu maailma ringhäälingute koostööd.
Projekti hüppelauaks on International Rostrum of Composers (IRC), iga-aastane sündmus, mis ühendab ca 40 delegaati rahvuslikest ringhäälingu ettevõtetest. Olemasolevale põhjale toetudes tutvustab projekt uusi tegevusi, mis viivad kokku teistes zhanrites tegutsejaid pikemaajalise eesmärgiga kaasaegse muusika levikuala suurenemine ja jätkusuutlik areng Euroopas ja väljaspool.
Selleks loob Rahvusvaheline Muusikanõukogu partnerlussuhteid kohalike raadiote, kultuuri-ruumidega, konservatooriumite ja Euroopa Muusikanõukoguga et laiendada IRC tegevuspiirkonda.


Eesmärgi saavutamiseks plaanib Rostrum+ hulka tegevusi:

• Raadioprodutsendid kuulavad valivad ja lasevad eetrisse ca 180 helilooja tööd
• Üliõpilaste ansamblid esitavad kaasaegset muusikat 16 kontserdis koosneval seerial viies riigis
• 6 alustavalt heliloojalt tellitakse nende karjääri edendamiseks töid
• Raadio produtsentide professionaalset arengut edendatakse, et nad oskaksid paremini uue muusika võimalusi ära kasutada
• Raadio produtsendid kutsutakse eksperimenteerima uute lähenemisviisidega, kuidas esitleda kaasaegset muusikat ja kuidas publikuga suhelda.
• Akadeemilised koolitused, kontserdid ja kohtumised heliloojatega, raadioprofessionaalidega, ja kontserdisaalide inimestega, et arendada tihedamaid sidemeid kaasaegsete muusikutega
• Arendatakse välja veebileht, et projekti tulemused jõuaksid laia publikuni ja kaasaks neid,

BALTIC LIGHT CHAIN/Balti valguskett

APP Nodibinajums “Riga 2014” LV
PAR INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ PL
PAR KURYBINES DIRBTUVES “BEEPART” LT
PAR MTÜ Valgusfestival EE
Balti Valgusketi projekti idee sündis, et julgustada Balti mere regioonis valgusinstallatsioonidega tegelevaid festivale koostööd tegema, et saada koostööst sünergiat – jõuda uue publikuni, koostöös tõsta festivalide kvaliteeti ja aidata Balti riikide kunstnikel teha rahvusvahelist karjääri.
Projekti partneritel on ühesugused probleemid: kõrgekvaliteediliste loovate ideede puudus, valgusdisainerite hariduse puudumine, juhtimiskogemuse puudumine ja uue publiku leidmise oskuse vähesus. Balti riikide valgusfestivalide vaheline koostöö on suunatud nõudluse ja pakkumise vahelise vahekorra tasakaalustamisele, tegijate professionaalsuse tõstmisele, sihtpubliku teadlikkuse tõstmisele.
Projekt kestab 10 kuud ja sisaldab tegevusi, mis aitavad regiooni üliõpilastel saada tuttavaks uue innovatiivse tehnikaga valgusdisaini objektide loomiseks, elavdada nende karjääri nii riikidevahelise liikumise kui ka oma tööde rahvusvaheliste näitamisvõimaluste loomisega.
Luuakse valgusdisaini ekspertide paneel, mis hindab valgusdisaini sektori arengut regioonis ja valmistab ette ettepaneku kõrgematele koolidele valgusdisaini üliõpilaste ettevalmistamiseks.
Projekti peamine sündmus on Balti Valgusketi tuur – interaktiivsed installatsioonid, projektsioonid, mäpping, installatsioonid, mis on loodud spetsiaalselt puuetega inimestele nii juba professionaalsete kui ka algajate valguskunstnike poolt. Neid näidatakse neljas riigis ühe kuu jooksul.

Suuremahulised projektid (kuni 2 000 000 eurot):

Urban Heat

APP LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE LIMITED (THE) UK
PAR BIEDRIBA LATVIJAS JAUNA TEATRA LV
PAR BUNKER, LJUBLJANA SI
PAR IL GAVIALE SOCIETÀ COOPERATIVA IT
PAR Lókal, leiklistarhátíð ehf IS
PAR MTÜ TEINE TANTS EE
PAR Q-TEATTERI FI
PAR Spielmotor München e.V. DE
PAR STICHTING MODERNE DANS EN BEWEGING NL PAR STOWARZYSZENIE ROTUNDA PL

Urban heat on õigeaegne ja strateegiline vastus kultuurisektori vajadusele koondada valdkonna juhtivaid sõltumatuid festivale. See on loogiline jätk sektori innovatsiooni, publiku arendamist ja etenduskunstnike uue generatsiooni oskuste arendamist toetavale tegevusele.
Urban Heati tegevus on jagatud kahte staadiumisse. Esimene teadmiste ja oskuste jagamisele intensiivsetes euroopa akadeemiates ja linnalaborites; teine keskendub innovatiivsete uute etenduste ja kaasavate sündmuste korraldamisele, mis hõlmavad ka neid sihtrühmi, kes pole seni olnud kaasatud kultuuritarbimisse meie linnades.


Selleks:

• Kaasatakse uut publikut ka seni vähem kultuuri tarbivatest kogukondadest võimaldades kunstil rajada laiem baas tunnustuse saamiseks
• Anda kunstnikele ja organisatsioonidele uusi teadmisi ja oskusi, eriti kasvatades uute digitaalsete tehnoloogia võimaluste tundmist ja uue publiku kaasamise võimalusi
• Õpitakse maailmas edukatest publiku kaasamise strateegiatest ja viia neid ellu
• Tõstetakse rahvusvaheliselt tegutsemise võimekust ja saada rahvusvahelisi teadmisi
• Ergutatakse kultuuritööde loomist ja kunstnike liikumist Euroopas ja väljaspool
Urban Heat tugevdab osalevate organisatsioonide koostööd, loob publiku, andmete, teadmiste ja arusaamade kogumi ning jagab infot ja edulugusid Euroopa kunstiringkondades.

Euroopa mobiilne barokkakadeemia (EUBO Mobile Baroque Academy (EMBA))

APP European Union Baroque Orchestra UK
PAR Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC) BE
PAR Concerto Copenhagen DK
PAR Malta Council For Culture and the Arts MT
PAR OY ERP EE
PAR Stichting Hogeschool der Kunsten Den Haag NL
PAR St John’s Smith Square Charitable Trust UK
PAR UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA BUCURESTI RO
PAR Villa Musica Rheinland-Pfalz DE PAR Ville d’Echternach LU

EUBO Mobile Baroque Academy (EMBA) tegeleb Euroopas ebaühtlaselt jaotunud barokk-muusika hariduse kättesaadavusega, esitajate ja publiku ebaühtlase jaotusega. Projekt rajab sektoris 4 silda kasutades valdkonna eksperte ja barokkmuusika õppeorkestrit European Union Baroque Orchestra (EUBO).
Barokkmuusika kuulub Euroopa muusikapärandi hulka ajast, mil nagu tänapäevalgi, muusikud reisisid palju, et kogeda erinevaid kultuure, viia ellu oma kunstilisi ambitsioone ja muidugi töötada.

EMBA sillad luuakse, et:

• Vähendada võimaluste ja ressursside geograafilist ebavõrdset jaotust
• Luua inspireerivaid kogemusi ja kaasata uut publikut
• Uusi tehnoloogiaid kasutades jagada kogemusi ja oskusi
• Koostada noortele muusikutele portfoolio
• EMBA pakub unikaalset võimalust autentsete instrumentidega barokkmuusikat mängivatele artistidele rahvusvaheliseks karjääriks.
• EMBA arendab talente, jälgib esinemiste kvaliteeti ja julgustab loovuse kasutamiste varajase muusika sektoris.
• EMBA tegeleb Euroopa tasandil probleemide lahendamisega luues tugevamat keskkonda, milles varajase muusika esitlused saaksid tegutseda.
EMBA kogemused, oskused ja võrgustik aitavad kaasa
• kontsertide reklaamile: rohkem kui 100 esinemise reklaamimine.
• Muusikaharidusele –kursused, ressursid (füüsilised ja digitaalsed)
• Professionaalsele arengule – algajatele muusikutele orkestrikogemuse andmine
• Digitaaltehnoloogiate kasutamisele – interaktiivsed meistriklassid
• Barokkmuusika sektori õpetajad ja institutsioonid on paremini varustatud. Tekkinud on kogenud ja oskuslike muusikute võrgustik, loodud on vabalt kasutatavad online ressursid, muusikat kuulab laiem publik (nii geograafiliselt kui ka vanuseliselt), professionaalsed töövõimalused on suuremad ja valminud on hea sektori-spetsiifiline ärimudel.

Toetust saanud projektid 2014

Kirjandustõlked

Kirjastus Varrak sai programmi Loov Euroopa toetuse kolme raamatu väljaandmiseks.

Esimesena ilmub neist enne suve iiri kirjaniku John Banville’i „Surilina“ („Shroud“), mille tõlgib Krista Kaer. „Surilina“ peategelaseks on Axel Vander, tunnustatud akadeemik, kes veedab oma eluõhtut USA läänerannikul. Aastakümneid on ta elanud mälestusega tragöödiast, kus ta oli samal ajal nii ohver kui süüdlane. Ühel päeval saab ta kirja, mis ammused mälupildid taas ellu äratab. See on romaan, mille autor ei karda suuri küsimusi esitada ega neile vastuseid otsida. Banville on oma põlvkonna üks märkimisväärsemaid romaanikirjanikke, kes on tuntud oma lummava poeetilise stiili poolest. Banville on pälvinud mitmeid olulisi kirjandusauhindu, nende seas Bookeri auhinna.

Anti Saare tõlkes ilmub Pierre Michoni romaan „Pisikesed elud“ („Vies minuscules“). Seda 1984. aastal ilmunud teost võib kõhklusteta nimetada kaasaegse Prantsuse kirjanduse klassikaks, praeguseks on see tõlgitud 22 keelde. Žanrilt on tegu biograafilise fiktsiooniga. Romaan koosneb kaheksast loost, ent peategelaseks pole autor ise, vaid tavalised, nn väikesed inimesed, kellega elu on ta kokku viinud. Ta kujutab tegelaste igapäevaelu selle viletsuses, aga samas osutab, kuivõrd üldinimlikult liigutav see võib olla.

Soome kirjaniku Katri Lipsoni „Jäätisekaupmees“ („Jäätelökauppias“) on valitud teostest kõige värskem ja ilmus alles 2012. aastal. 2013. aastal võitis Lipson selle eest Euroopa Liidu kirjandusauhinna, millega tunnustatakse lootustandvaid noori autoreid. Teose tõlgib Kadri Jaanits. „Jäätiskaupmees“ on mänguline ja võluv romaan, mille tegevustik toimub peamiselt 1940. ja 1950. aastate Tšehhoslovakkias, ent põikeid tehakse ka tänapäeva. Romaani keskmes on filmivõttemeeskond, keda juhib režissöör, kes on otsustanud linateose üles võtta ilma stsenaariumita. Sellest saab alguse lugu, kus kaovad piirid väljamõeldise ja tegelikkuse vahel ning mis jätkub veel aastakümneid hiljem.

Kõik raamatud ilmuvad 2015. aasta jooksul.

Koostööprojektid

VAT Teater sai toetust partnerina projektis PLATFORM shift+

Digitaalsed väljakutsed noortele mõeldud teatris

PLATFORM shift+ on suuremõõtmeline koostööprojekt, mis on ellu kutsutud Euroopa Komisjoni Creative Europe kultuuritoetuste programmi raames.

Projektis teevad kaasa 11 partnerit 9-st riigist – kümme teatrit ja üks ülikool. Projekti eestvedajaks on Pilot Theatre (York, Inglismaa), kes on kogu Suurbritannia üheks juhtivaks, noortele innovatiivseid lavastusi pakkuvaks teatriks.

Kunstiline võrgustik PLATFORM shift+ toodi ellu, et astuda vastu digiajastu poolt loodud väljakutsetele noortele mõeldud teatris. Projektis kaasategijad on aru saanud digitehnoloogiate kaasamise vajadusest oma sihtgrupi jaoks haarava teatri loomisel. Tänased noored on digimaailma põlisasukad, kes liiguvad loomulikke radu pidi reaalse ja virtuaalse maailma vahel. Selleks, et luua köitvat teatrit  praegusele põlvkonnale ning selleks, et ka pealetulevaid põlvkondi teatri juurde tuua, peab teater selle uue reaalsusega vastavuses olema – just see võimaldab teatril võimalikult täpselt noorte inimeste argipäeva puudutada ning neile tõestada, et teater on ka digiajastul unikaalne, reaal-ajaline meedium.

Kõige eelneva saavutamiseks planeerivad PLATFORM shift+ partnerid suuri  investeeringuid  teatritegijate professionaalsuse tõstmiseks rahvusvahelisel tasandil. PLATFORM shift+ projekti raames tuuakse välja 40 lavastust, mis baseeruvad näidenditel ja/või ideedel, mis on viidud vastavusse digiajastu reaalsusega. Selleks, et saaks sündida kunstiline dialoog, viiakse teatritegijad noortega kokku läbi 50 erineva,  organiseeritud tegevuse. Projekti mitmekülgne ja läbipõimunud tegevuskavadega programm soodustab ka kunstnike ja nende loomingu rahvusvahelisi liikumisi  ning pakub treeningvõimalusi digitehnoloogiates läbi praktika ja rahvusvaheliste Loomefoorumite. Projekti lõpuks pakuvad 10 Loomefoorumit üle Euroopa treeningprogramme ja -vahendeid senise progressi ja ambitsioonide jätkusuutlikkuse hoidmiseks.

… Tugevat rõhku asetatakse ka projekti tulemuste avalikustamisele projekti lõppedes. Kogu projekti monitooring ja hindamine on organiseeritud läbi partner-ülikooli. Läbi Future Networks Loomefoorumite jagavad partnerid omakorda projekti tulemusi kõikidele vajalikele, kohalike osapooltele ja partneritele. Projekti kirjeldusest tuleb selgesti välja koostöö jätkumise suur potentsiaal ka peale ametliku projektiaja lõppemist… (Euroopa Komisjoni hariduse, audiovisuaalkunstide ja kultuuri peadirektoraat; hinnang-raport, 8/2014)

Kogu projekti jaoks on eraldatud maksimum-stipendium  suuruses 2 000 000 eurot (mis moodustab 42% kogu eelarvest) ning projekti kestvuseks on 2014 – 2018.

Projekti 10 partner-teatrit, kes on kõik tuntud kui juhtivad noortele teatrit loovad tegijad omal alal, on:

  1. Pilot Theatre Company    York | Suurbritannia                                 www.pilot-theatre.com
  2. Teatro O Bando    Palmela | Portugal                                                          www.obando.pt
  3. Teatro Elsinor    Milano, Forli, Firenze | Itaalia                                           www.elsinor.net
  4. Emergency Exit Arts    London | Suurbritannia                                           www.eea.org.uk
  5. tjg. Theater Junge Generation    Dresden | Saksamaa                         www.tjg-dresden.de
  6. Teatret Vårt     Molde | Norra                                                                  www.teatretvart.no
  7. Szinhaz Kolibri     Budapest | Ungari                                                 www.kolibriszinhaz.hu
  8. VAT Teater     Tallinn | Eesti                                                                      www.vatteater.ee
  9. Theatre Massalia     Marseille | Prantsusmaa                                www.theatremassalia.com
  10. South Bohemian Theatre    Ceske Budejovice | Tšehhi                 www.jihoceskedivadlo.cz

Projekti 11-s partner, kultuurihariduse ja monitooringu ekspert, on Agderi Ülikool (Kristiansand | Norra / www.uia.no).
EU veebilink:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en

________________

Eesti Rahvusarhiiv osaleb koostööprojektis Community as Opportunity ehk kogukond kui võimalus.

Projekt käivitub 1. detsembril 2014 ja kestab 4 aastat, kuni detsembrini 2018.
Rahvusarhiiv plaanib projekti käigus luua 5 kogukondadele suunatud veebikeskkonda ehk topoteeki, kuhu kogukonna liikmed saavad ise üles laadida nende piirkonda hõlmavaid fotosid või dokumente, mis on edaspidi veebis kõigile kättesaadavad. Lisaks on kavas läbi viia vähemalt 5 kogukondade arhiivipäeva.
Samuti on projekti raames plaanis võimaldada meie töötajaile (eeskätt arhivaaridele) osalust erialakohtumistel teistes Euroopa arhiivides ja keskenduda senisest enam arhiivide panusele haridustegevusse. Kindlasti rakendame projekti toetust ka vastavate arhiiviallikate digiteerimiseks.

____________________

Eesti Disainerite Liit (EDL) osaleb rahvusvahelises projektis “Inimlikud linnad” (“Human Cities_Challenging the City Scale”), mis tegeleb linnakeskkonna ümbermõtestamisega.

Disaineritest ja arhitektidest koosnev rahvusvaheline võrgustik tuleb appi looma inimlikumat linnakeskkonda.
Tähtsal kohal on inimene ning tema suhe kiiresti muutuva keskkonnaga. Tegemist on multidistsiplinaarse kooslusega, kuhu kuuluvad disainerid, arhitektid, linnaplaneerijad, sotsioloogid jt. Kavas on luua nö elav laboratoorium sotsiaalsete muutuste algatamiseks. Muutuste initsieerimiseks linnakeskkonnas toimuvad meistriklassid ja töötoad ja muud eksperimendid eksperte ja linnakodanikke kaasates. 11 maa partnerite hulka kuuluvad ülikoolid, disainifestivalid ja -keskused ning, teised innovatsooni toetavad organisatsioonid. (St Etienne Disainikool, Aalto Ülikool, Milaano Polütehnikum, Clear Village, ProMateria jt).
Projekti lõpptulemusi saab näha 2018.a Tallinnas Disainiööl. Eelnevalt toimuvad erinevates linnades ettevalmistavad tegevused ning valmistatakse ette lõppnäitus. Projekti juhib EDL ammune partner St Etienne La Cité du Design.
Projekti toetab osaliselt Euroopa Komisjoni programm “Loov Euroopa”.

________________

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (ETDM) on partnerina kaasatud 4-aastasesse projekti Ceramics and Its Dimensions, mille eesmärk on uurida ja kaardistada keraamika mõju ja suhet Euroopa argiellu, analüüsida keraamika arengut ja erinevaid kasutusviise 17. sajandist tänapäevani.

Projekti eesmärk on tuua välja keraamikaga seotud traditsioonide sarnasusi ning regionaaslseid eripärasid, mida põhjustavad nii ajaloolis-kultuuriline kontekst, ka sotsiaalsed ja majanduslikud käitumismustrid. Globaliseerumise käigus on meie elulaadid muutumas paljuski aina eristumatumaks kui kunagi varem. Keraamika on alati mänginud olulist rolli  inimeste eludes ja nii on see ka edaspidi. Oluliseks peetakse ka tulevikku vaatamist ning uusi perspektiive ja võimalusi. Uuritakse muuhulgas uute tehnoloogiate potentsiaali, mis võimaldab suhestumist paljude sihtgruppidega.

Ambitsioonikas projekt ühendab muuseume, arhitekte, disainereid, tööstust ning mitmeid teisi huvirühmi, et uurida materjali vastavalt kultuurilisest, ajaloolisest, tehnililisest ja kunstilisest aspektist. Selleks on välja töötatud rida ettevõtmisi nagu näitused, töötoad ja sümpoosion. Projekt koosneb kümnest moodulist. Partnereid on 11 maalt, näiteks Faenza keraamikamuuseum, Stoke on Trenti Potteries muuseum, Staffordshire, Ulsteri ja Aalto ülikoolid. Projekti juhtpartneriks on Saksamaa keskne portselanimuuseum Porzellanikon.

ETDM osaleb põhjalikumalt projekti kahes moodulis, mis käsitlevad keraamika ajalugu ja suhet keraamikasse argitasandil. Juba 2015. aastal saab alguse rändnäitus European Cultural Lifestyle in Ceramics – from baroque until today. ETDMi jõuab see 2017. aasta alguseks. Teiseks on ETDM kaasatud moodulisse Ceramics – what it means to me. Talking Heads. Tegu on intervjuude vormis kaardistusega suhestumisest keraamikasse nii disainerite, ettevõtjate kui tavakasutaja seisukohast.

Võrgustikud

Kultuurikatel sai võrgustiku   FR HORSLESMURS CIRCOSTRADA NETWORK liikmena  toetust  võrgustikus  European Hub for circus and outdoor arts

Toetust saanud projektid 2022

Seekordses koostööprojektide voorus said toetust:

Juhtpartnerina:

European Music Managers Alliance MTÜ vastutada on Euroopa Muusikamanageride kasvu ja võrgustumisprogramm, toetust said nad väiksemahuliste projektide taotlusvoorust.

Tallinna Ülikool sai keskmise suurusega projektide taotlusvoorust toetust projekti "Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience" elluviimiseks.

Partneritena said toetust  European  Music Managers Alliance MTÜ, MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum,  Tartu Linn,  Sihtasutus Tartu 2024,  Sihtasutus Vaba Lava Sõtumatu Tantsu ühendus kahes  projektis, OÜ Päike ja Pilv, Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur ja  Mittetulundusühing Eesti Alrhitektuurikeskus .

Kokku said Eesti organisatsioonid toetust 1,081,574.49 € ulatuses ja taotlemise edukuseprotsent oli 24.21 %.

Kirjanduse tõlkimise ja levitamise taotlusvoorust sai toetust OÜ Päike ja Pilv "Let´s bring people together! Youth literature from and to Estonia"

Toetust saanud projektid 2023

Koostööprojektide taotlusvoorus osutusid edukaks ja saavad alustada rahastusläbirääkimisi 10 Eesti organisatsiooni.

Juhtpartnerina

MTÜ Prothemus projektiga "Transforming Communities Through Applied Theater: A Collaborative Project for Social Change".

MTÜ Eesti kaasaegse tsirkuse arenduskeskus projektiga "EPICIRQ on Tour".

Partneritena:

Tallinna Ettevõtlusinkubaator "AWAKE- Arts and Wellbeing As a Creative Business and Future Livelihood"

IMPULSIA OÜ Continuum: "Observatory of Climate Crisis and its Artistic and Creative Solutions"

Eesti Kooriühing "Choral TIES - Cross-border Training on International and European level for professionals in the field of Collective Singing"

Brand Manual OÜ "European Design Upgrade 3.0: Transnational Capacity Building"

New Internet Media Holding OÜ "Fair Music Project"

QWorld Association "Please ASK! (Art Science Kick) - Kick-off new methodologies in performing art and science collaboration"

Wild Bits "SPACE-Sustainable Production for Artistic Communities in Europe"

Eesti Kunstiakadeemia "FashionTEX European Academy for Young Designers to Study Innovative Technologies in Digital Fashion Design"

Kirjanduse tõlkimise ja levitamise taotlusvoorust said toetust 153 organisatsiooni 26 riigist. Seekord oli esitatud ka mitmeid koostööprojekte, kus eri riikide organisatsioonid pühendusid koos mingi teemaga tegelemisele.

Eestist sai seekord toetust OÜ Päike ja Pilv laste-ja noortekirjanduse tõlkimiseks.

Loov Euroopa statistika tabel 2014-2020

Tabelis on toodud Loov Euroopa eelmisest, 2014-2020 taotlusvoorust toetust saanud projektid ja summad.

Ava tabel uues aknas