Mida uut toob Loov Euroopa uus rahastusperiood kultuurile?

Mida uut toob Loov Euroopa uus rahastusperiood kultuurile?
Kultuur
Kultuur
29.4.2021

On rõõm tõdeda, et Loov Euroopa  2021-2027 rahastusperioodi maht on märkimisväärselt suurenenud – jagada on 2 524,5 miljonit eurot.

Tööprogrammid ootavad veel liikmesriikide poolt kinnitamist ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis loodame esimeste taotlusvoorude väljakuulutamist märtsi lõpus-aprillis ja nende tähtajad jäävad siis veel 2021. aastasse. Ka toetatavate valdkondade ja toetusprogrammide osas on uuendusi.

Kultuuri programmis toetatakse eelkõige projekte, mis on suunatud

  1. Sisu koosloomisele ja Euroopalike väärtuste kandmisele
  2. Kultuurisektori innovatsioonile.  Innovatsiooni tuleb mõista laiemalt. Uuendused pole tingimata tehnoloogilised vaid võivad hõlmata uute tavade väljatöötamist ja katsetamist või uusi mudeleid, heade tavade edasiandmist ja levitamist arenenumatest Euroopa piirkondadest või sektoritest teistele Euroopa piirkondadele või teadusharudele. Uuendusvaldkonnad võiksid hõlmata sotsiaalset mõõdet, nagu publiku kaasamine / arendamine, sooline võrdõiguslikkus ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaasamine, võitlus kliimamuutuste vastu, digiteerimine jne.

Kooskõlas eespool nimetatud eesmärkidega tuleks järgiga koostöö prioriteete:

1. Publik: suurendada kultuurile juurdepääsu ja selles osalemist kui ka publikut kaasata ja arendada nii füüsiliselt kui ka digitaalselt

2. Sotsiaalne kaasatus: edendada ühiskonna vastupanuvõimet ja suurendada kõigi sotsiaalset kaasatust ja arendada kultuuridevahelist dialoogi.

3. Keskkond: julgustada Euroopa kultuuri- ja loomesektoreid rohkem omaks võtma keskkonnasõbralikke tavasid

4. Uus tehnoloogia: aidata Euroopa kultuuri- ja loomesektoritel täielikult ära kasutada uusi tehnoloogiaid, et suurendada nende konkurentsivõimet Covidi kriisi ajal ja pärast seda

5. Rahvusvaheline mõõde: suurendada Euroopa kultuuri- ja loomesektori suutlikkust, sealhulgas rohujuuretasandil ja mikroorganisatsioonides, et olla aktiivne rahvusvahelisel tasandil

6. Iga-aastased valdkonnapõhised prioriteedid. Nendele projektidele plaanitakse eraldada ca 10% eelarvest.

Lisaks pööratakse tähelepanu sektori-spetsiifilistele eesmärkidele.

Raamatusektor: tugevdada raamatusektori spetsialistide suutlikkust  tõlke - või kohandamisõiguste müügis, et suurendada Euroopa teoste, eriti vähemkasutatavates keeltes kirjutatud teoste, ringlust Euroopas ja mujal,

Muusikasektor: tuginedes 2018–2020 ettevalmistavatele tegevustele ja arvestades pandeemia konkreetseid asjaolusid ja selle mõju, tugevdada suutlikkust:

1) muusika loomisel, reklaamimisel, levitamisel ja monetiseerimisel, aidata sektoril tegeleda eelkõige uute digitaalsete, õiguslike ja tehniliste suundumustega, anda teadmisi turu uuendustest ja uutest ärimudelitest;

2) piiriülene ringlus- Euroopa muusika ja muusika eksport väljaspool ELi piire.

Arhitektuur: tugevdada Euroopa arhitektide suutlikkust:

1) suhtluseks ja ühisloomeks kodanike ja asjaomaste sidusrühmadega projekteerimisel, planeerimisel ja arendamisel.

2) karjääri rahvusvahelistumisel Euroopas ja mujal.

Kultuuripärandisektor: tugevdada kultuuripärandi spetsialistide suutlikkust:

1) kodanike kaasamisel  kultuuripärandi tutvustamisel ja  suhete arendamisel publiku ja huvigruppidega.

2) Kultuuripärandimaterjali, vaatamisväärsuste ja ajalooliste hoonete digitaliseerimine, sealhulgas 3D- ja AI kasutamine;

3) riskijuhtimine - keskendumine ennetamisele ja riskidega valmisolekule seoses looduslike ohtudega, sealhulgas kliimamuutustega kohanemisega ja riskide leevendamine kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtetega.

Koostööprojektide taotlusvoorus lisandub uus kategooria – keskmise suurusega projektid. Soodsamaks muutuvad ka  Loov Euroopa poolt pakutavad kaasfinantseerimismäärad.

  • Väiksemahulised koostööprojektid: minimaalselt 3 partnerit, maksimum rahastus 200000 eurot, 80% kaasrahastus;
  • Keskmisemahulised koostööprojektid: Minimaalselt 5 partnerit, maksimum rahastus 1 miljon eurot, kaasrahastus 70%;
  • Suuremahulised koostööprojektid: Minimaalselt 10 partnerit, maksimum rahastus 2 miljonit eurot, kaasrahastus 60%.

Kirjastusvaldkond

Kirjastusvaldkonna toetusmeetmed on täielikult üle vaadatud ja ühilduvad nüüd sektoripõhise lähenemisega.

Raamatute tõlkimist soodustatakse 2-aastaste lepingutega ja 3-aastaste raamlepingutega.

Uudisena antakse võimalus kirjastustel omavahel konsortsiume moodustada, et ka väiksemad kirjastused saaksid toetuse saamiseks vajaliku raamatute arvu täis. Oluline on projektides ka raamatute reklaam ning sinna võib kaasata ka raamatupoode. Selline lähenemine toetab kogu kirjastusvaldkonna ökosüsteemi.

Platvormid ja võrgustikud

Platvormid ja võrgustikud on osutunud Loov Euroopa programmi edulugudeks ja need on andnud suure panuse osalejate teadmiste ja oskuste arendamisse.

Võrgustikele on planeeritud rahastusperioodi jooksul välja kuulutada ainult kaks taotlusvooru, neist esimene, 3-aastaste toetuslepingute voor tuleks kiiresti välja kuulutada, et vältida nende tegevuses katkestusi. Teine taotlusvoor on planeeritud välja kuulutada 2023. aastal. Sellega pakutakse 4-aastaseid toetuslepinguid programmi rahastusperioodi lõpuni.

Esimene platvormide taotlusvoor, millega pakutakse 4-aastaseid toetuslepinguid, kuulutatakse välja 2021. aasta esimesel poolel. 2024. aastal algatatakse teine konkurss, mis pakub kolmeaastaseid toetuslepinguid kuni programmi lõpuni.

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki