Loov Euroopa kultuuri programmist toetust saanud projektide kaasrahastamisvoor on avatud

Loov Euroopa kultuuri programmist toetust saanud projektide kaasrahastamisvoor on avatud
Kultuur
Kultuur
9.11.2022

Taotlusvooru eesmärk on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide

loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Taotlusvooru eelarve maht on kuni 86 400 eurot. ja tähtaeg on 18. novembril 2022.

Taotlusvoorust jagatava toetuse alampiir taotleja kohta on 1000 eurot ja ülempiir 15 000 eurot.

Taotlusvoorust võivad toetust taotleda era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning riigivõi kohaliku omavalitsuse asutused, kellel ei tohi taotluse esitamise ning toetuse kasutamise lepingu sõlmimise hetkelei või olla:

.*maksuvõlgnevust (k.a makse) – riiklikku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Siinses korras loetakse riikliku maksu võlaks toetuse taotlejalt tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot;

*majandusaasta aruande esitamise võlga;

*täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande- või muud võlgnevust);

* tema suhtes algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Taotlusvoorust toetatakse:

*. Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis osalevaid Eesti projektijuhte või kaaskorraldajaid koostööprojektides osalemiseks vajaliku

kaasrahastamise osas;

* mitmeaastaste projektide puhul ainult 2022. aastal toimunud ja toimuvaid tegevusi.

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

* projekti mõju valdkonna arengule ja rahvusvaheliste kontaktide loomise võimekust;

*. taotlejate professionaalsust, eelnevat kogemust, haldusvõimekust, välismaiste koostööpartnerite taset ja panust projekti elluviimisel;

* projekti kestlikkust, uuenduslikkust ja ajakohasust;

* projekti kaasatud esinejate taset, projektist kasusaajate hulka ja rahvusvahelist ulatust;

* eelarve realistlikkust, kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2022–31.12.2022.

Taotlusvoorust toetatud projektide abikõlblikeks kuludeks loetakse:

* kulud, mis on vajalikud otseselt projektide ettevalmistamiseks ja elluviimiseks, sh reisija majutuskulud, materjalide ja instrumentide transpordikulud, päevarahad, kindlustus, viisade vormistamine, osavõtumaksud jm;

* kulud, mida ei ole varem Eesti riigi või muu kaasfinantseerija eraldatud vahenditest hüvitatud;

*. tekkepõhised kulud, mis tehakse punktis 10 näidatud perioodi jooksul. Kassapõhised kulud peavad olema tehtud aruande esitamise tähtajaks;

*. autori- ja töötasud (sh teenus-, esinemis- ja litsentsitasud) ja muud võlaõiguslike lepingute alusel makstavad tasud ning nendega seotud maksud. Autoritelt töö või teenuse tellimise või autoritasu maksmise korral peab autoriga olema sõlmitud kirjalik leping (lepingu võib sõlmida ka kolmas isik, juhul kui ta vahendab autorit);

* reisi-, toitlustus- ja majutuskulud esinejatele ning välisesinejatele ja -delegaatidele, kui nende elukoht on väljaspool Eestit ning nad on kutsutud Eestisse projekti elluviimiseks koostöö eesmärgil. Lennupiletite puhul loetakse kulu abikõlblikuks, kui taotleja on võtnud reisiteenuste pakkujalt vähemalt kaks võrdlevat pakkumist ning kuludokumendina esitataval arvel nähtub reisi sihtkoht ja reisija nimi. Reisiteenuse pakkumine võib toimuda ka interneti teel ostetud piletiga, tingimusel, et on võetud vähemalt üks täiendav pakkumine teiselt reisiteenuse pakkujalt;

* reklaamikulud ja tegevusega otseselt seotud trükiste koostamise, toimetamise ja trükkimisega seotud ning muud tugitegevuste, sh veebilahenduste kulud;

* ruumide, pillide, heli- ja valgustehnika rendiga seotud kulud;

*käibemaks juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohuslane. Proportsionaalse käibemaksu arvestamise metoodika korral on käibemaks abikõlblik selles osas, mis osas ei ole toetuse saaja sisendkäibemaksu tagasi küsinud.

Taotluse peab esitama esindusõiguslik isik elektrooniliselt projektitoetuse taotlusvormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas www.toetused.kul.ee.

Liitu

Värsked uudised

Vaata kõiki