Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

Platvormid

Eesmärk:

Euroopa platvormide eesmärgiks on  liikmete tegevussuutlikkuse ja mobiilsuse tõstmine ning andekate algajate toetamine.

Euroopa platvormi all mõeldakse koostööformaati, mis on üleeuroopalise suunitlusega, ning edendab kultuuri- ja loovsektoris tegutsejate riikidevahelist liikuvust ja kultuuriteoste levitamist

Põhiline erinevus võrgustikest seisneb selles, et võrgustik toetab oma liikmete tegevussuutlikkuse kasvu, kuid platvormid pigem uute talentide otsinguid, showcase´e, publiku arendamist ning kunstiteoste piiriülest liikuvust.

 • Abikõlblik platvorm peab koosnema koordineerivast asutusest ning vähemalt 10st partnerorganisatsioonist, kes on ametlikult registreeritud vähemalt 10s erinevas programmi osalisriigis ning vähemalt 5 liikmesorganisatsiooni peavad olema EL liikmesriigist või EFTA riigist.
 • Koordineeriv asutus peab olema tegutsenud vähemalt kaks aastat. Võrgustik peab tegutsema kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas (audiovisuaalvaldkonna ettevõtted võivad kuuluda võrgustikku, kuid mitte moodustada selles enamust).
 •  Partneriteks võivad olla ettevõtted, ühingud või organisatsioonid, kes tegelevad Euroopa loovisikute esitlemise ja promotsiooniga.
 • 3 taotlusvooru kogu programmiperioodi jooksul, projekti maksimaalne pikkus kuni 4 aastat.
 • Koordineeriv asutus valib partnerid ja võib ka neile finantstuge pakkuda
 • Koordineeriva asutusega sõlmitakse raamlepingud (3, 2 ja 4 a)
 • Maksimaalne EL toetus on 500 000 EURi taotlusperioodiks, mis võib moodustada kuni 80% programmi kogueelarvest.
 • Vähemalt 30% tegevustest peavad olema seotud algajate loojatega

Võimalikud toetatavad tegevused:

 • platvormi liikmete tegevuse koordineerimine, toetamine ning seire,
 • loovisikute liikuvuse edendamine platvormi liikmete hulgas,
 • networking,
 • ühisüritused,
 • brändistrateegia loomine.

Koordineeriv asutus võib jagada platvormi liikmetele ka stipendiume.

Taotlusvooru tähtaeg on  6. aprill 2017 ja raamlepingut pakutakse 13-15 platvormile. Taotlemisel palun pööralke kindlasti tähelepanu sellele, et kõik partnerid registreeriksid end Participant Portal´is.

Täpsem informatsioon eesti keeles:

2017_cfp-platforms_062017_et

Vaata ka