2020

print

Väiksemahulises koostööprojektides osutus edukaks Fine 5 Tantsuteatri projekt 45+ vanuses tantsijatele (BET – Body, Experience, Time through 45+ dancers), mis sai projekti elluviimiseks 192 000,00 eurot.

Projekti „BET“ eesmärk on luua paremad tingimused ja sidemed kunstiliseks koostööks ja mobiilsuseks
üle 45-aastastele professionaalsetele tantsukunstnikele, kes otsivad elukestvat tantsupraktikat ja on aktiivsed tantsuvaldkonna uurijad.
Projekt loob uusi võimalusi Eestist, Lätist, Norrast, Suurbritanniast, Rootsist, Soomest ja Leedust pärit kogenud tantsukunstnike rahvusvaheliseks koostööks.

Kuna tants kui elukestev praktika on paljudes riikides endiselt alahinnatud kunstivorm, on selle projekti eesmärk tuua esile üle 45 aastaste tantsijate professionaalset tegevust ja aidata muuta nende lavastusi rahvusvaheliselt nähtavamaks.


Selles projektis viiakse erinevate riikide kogenud tantsuloojad üksteisega kokku, jagatakse omavahelisi kogemusi ja luuakse uusi viise tantsualaseks professionaalseks koostööks ning ühiskonnas nähtavaks tegemiseks.
Kuid mitte ainult – projekt hõlmab ka noori, kes saavad sellest osa mitme tegevuse kaudu – näiteks on plaanis töötoad, arutelud, loengud, etendused peamise fookusgrupiga jne. Need erinevatest riikidest pärit noored saavad samuti osaetenduste jaoks ideede loomisest.


Iga programmi kaastaud kunstnik toob lavastustesse endaga kaasa ona isikliku ja kultuurilise ajaloo Projekt on avatud kõigile rahvustele, rassidele, oluline pole religioosne/kultuuriline taust, seksuaalsed eelistused ja sotsiaalsesse ürõhma kuuluvus. Peamine idee on laiendada inimeste arusaamu vanuse ja vananemise küsimustets, seistes silmitsi etniliste ja kultuuriliste väärtuste, pärandi ja praeguste Euroopa kontekstis esile tulnud erinevuste kokkupõrkega liikumis- ja tantsukunsti kaudu. Kuidas elada praeguses multikultuurilises maailmas arvestades meie kehade mällu kodeeritud isiklike mälestustega. Kuidas erineb elamine 45+ ja 15+ vanuses?

Tantsuteater Fine 5 on projektis juhtpartner, projekti kuuluvad veel “PARTY” Lätist ja PAR STELLARIS DANSTEATER AS Norrast.

Music Estonia osaleb projektis “Small Festivals Accelerator. A new model for the sustainable development of small festivals in peripheral areas”

Väikesed muusikafestivalid Euroopas tegutsevad suuresti alustavate muusikute inkubaatoritena. Sellegipoolest näevad nad vaeva, kui nad seisavad silmitsi kiiresti muutuvate turusuundumustega, võimu koondumisega elava muusika valdkonnas mõnede operaatorite kätesse, üldjuhul puudub institutsionaalne tugi ning publikut on keeruline köita.
Kui rääkida äärealadest, siis probleemid kasvavad dramaatiliselt. Festivalid seisavad silmitsi tõsiste probleemidega, nagu näiteks infrastruktuuride puudumine, publikul on keeruline kohale pääseda, kvalifitseeritud spetsialistide puudus ning kohapealse publiku vananemine.


Kohalikele eripäradele vaatamata on partnerid leidnud, et probleemid on praktiliselt kõigi jaoks ühesugused, hoolimata äärmuslikest erinevustest geograafilises ja kultuurilises kontekstis. Neid väljakutseid silmas pidades otsustati, et on vaja kohandada väikesed Euroopa festivalid keeruka muusikakeskkonnaga ja luua SMA! Väikeste festivalide kiirendi.


SMA! eesmärk on välja töötada ja rakendada ärimudel, mis suudaks lahendada ühiseid probleeme ja oleks teostatav ka muude festivalide puhul, mitte ainult muusikaürituste jaoks.

Projekti partnerid on itaaliast, makedooniast, Saksamaalt ja Hispaaniast.

Eesti Rahvusraamatukogu osaleb projektis “Open Digital Libraries for creative users”

Rahvusraamatukogude missioon on hoida ja säilitada rahvuste kirjalikku pärandit ja mälu.Meie ühiskondade üha suurem digitaliseerimine seab aga väljakutse raamatukogude kollektsioonide esitusviisile, kuna saadaval oleva digiteeritud ja isikupärastatud sisu rohkus hoiab kasutajad raamatukogudest eemale ja ohustab seega nende positsiooni Euroopa pärandi usaldusväärsete institutsioonidena.


Sellest vaatenurgast soovivad projekti “Open Digital Libraries for creative users” (ODL) – kolm riikliku raamatukogu –
Koninklijke Bibliotheek (KB), Österreichischen Nationalbibliothek (ONB) ja Eesti Rahvusraamatukogu (NLE)
1) töötada välja ja katsetada uusi kunstilisi ja loomingulisi meetodeid, et kaasata praegused ja uued kasutajad digitaalraamatukogu kogude kasutamisse, ja
2) arendada oskusi ja teadmisi Euroopa raamatukogude sektoris, et edendada digitaalraamatukogule juurdepääsu ja loomingulist kogude kasutamist.

ODL alustab 1) kunstilisi eksperimente ONB ja KB kunstitudengite, kunstnike ning töötajatega publikuga suhtlemise uute meetodite väljatöötamiseks digitaalsete andmete ja füüsiliste kogude taaskasutamise kaudu;
2) õpilaste ning NLE ja KB töötajate koosloomekatsed leidmaks kasutajateni jõudmiseks uusi meetodeid, luues kasutajakeskseid tööruume. Töö tulemusel luuakse mitme osaleja koostatud digitaalsed narratiivid ja virtuaalne labor NLE-s.


ODL kasutab neid katseid teadmiste ja oskuste täiendamiseks partnerraamatukogudes ja ka galeriides, arhiivides ja muuseumites.
Partnerluse eesmärk on kaasata ja jõuda uute digitaalsete töövahenditega võimalikult paljude mäluorganisatsioonideni, et neil oleks parem oma publikuga suhelda.

Projekti partnerid on hollandist ja Austriast.

Tallinna linn osaleb projektis “Agents of change: Mediating Minorities”

Projekt otsib alternatiive ühesuunalistele sotsiaalse integratsiooni programmidele, mis käsitlevad sisserändajaid, kultuuri ja
keelevähemusi ja muud sotsiaalselt alaesindatud rühmi sihtrühmana, mitte näitlejate, spetsialistide või ekspertidena.
Projekti käigus uuritakse kultuurilise osaluse ja vahendamise lähenemisviise kaasavama, mitmekesisema ja ühtsema ühiskonna kujundamisel partnerriikides ja kogu Euroopas. Projektiga võimestatakse erinevate kogukondade esindajaid ands neile uusi oskuseid ja teadmisi ning võimalusi teha koostööd loomeinimestega, et rääkida kõige keerukamatest ühiskondlikest probleemidest. Projektiga testitakse kultuuridevahelise suhtlemise uusi mudeleid.
Projktis antakse vähemuste huvitatud esindajatele vajalikud oskused ja tedamised, et olla vahendajaks kunstil ja kultuuril põhinevale kultuuridevahelisele suhtlusele.
Pärast haridusmooduli läbimist jätkavad vahendajad koostööd projekti kutsutud kunstnikega, kes aitavad lahendada kogukondade jaoks kõige olulisemaid probleeme kasutades kunstivahendeid. Projekti tulemusena hinnatakse ja esitletakse rahvustevahelise suhtlemise uusi mudeleid, mis võimaldavad kogukondi kaasata ja mis peaksid sobima erinevatele kogukondadele, vabaühendustele, kultuuriorganistasioonidele ja otsustajatele.

Projekti partnerid on Soomest, Lätist ja Rootsist.

Vaata kõiki väiksemahuliste koostööprojektide taotlusvoorust toetust saanud projektide kirjeldusi

SUUREMAHULISED PROJEKTID

Eesti Disainerite Liit sai toetust projektisHUMAN CITIES – Creative works with small and remote places.

Human Cities asutati 2006. aastal interdistsiplinaarse kogemusvahetuse platvormina, mis tegeleb avaliku ruumi elamiskõlblikkusega kasutades innovatsiooni saavutamiseks osaluspõhist disaini.


Alates 2008. aastast on platvormi kolm korda rahastatud Euroopa Liidu programmist „Kultuur“ ning selle abil on ühtlustatud lähenemisviise ja loodud mitmetele linnadele võimalusi viia ellu innovaatilisi kunsti ja disainiprojekte, loodud võrgustikke ja jagatud ühiseid väärtusi.

Projektiga “SMOTIES-Creative works with small and remote places” pühendatakse hoiakute ümberlükkamisele, mille kohaselt keskustest kaugel asuvad väiksemad asulad peavadki olema inimtühjad, mille kultuur ei kanna endas väärtust ning seda ei anta edasi.


Need asulad saavad projektist kasu 10 partneriga ühise metoodika abil koos loodud kultuuri- ja loometeoste loomisest ning disainmõtlemise kasutamisest protsessis. Kohalike kogukondade kaasamine rahvusvahelistumisel tagatakse loovusalade spetsialistide liikuvusega, meistriklassidega, koolitustega. Hinnates nende tegevuste kasu tagatakse kaugemalasuvatele kohtadele nende pärandi säilivus.

Vaata kõiki suuremahulisi kultuurikoostöö projekte