Loov Euroopa

Foto: Nukuteater
Nukuteater

Projektitaotluste esitamine

Mitu korda aastas saab taotlusi esitada ja millal on tähtaeg?
Käesoleval 2014.aastal saab taotlusi esitada 2 korda (märtsis ja sügisel), edaspidi 1 kord aastas. Alates 2014.aastast toetab kultuuriprojekte programm Loov Euroopa. Uus programm ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,” „MEDIA” ja „MEDIA Mundus.“   

Kas projektide valik toimub Eestis?
Ei toimu. Projektid tuleb otse saata Brüsselisse, kus toimub mitme-etapiline hindamine.

Kes võivad projekte esitada?
Projekte võivad esitada programmis osalevate maade riikliku, era- või kolmanda sektori organisatsioonid, mille põhitegevus puudutab kultuurivaldkonda. See tähendab, et kultuur peab olema asutuse üheks põhikirjaliseks tegevuseks. Lisaks EU liikmesriikidele võivad projektides osaleda ka EFTA ja ENPI programmi riigid ning kandidaatriigid.

Üldised nõuded kõigile taotlejatele sõltumata alamprogrammist või meetmest on järgnevad:
– Avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon
– Olema tegutsev kultuuri- ja loomevaldkondades
– Asutatud vähemalt 2 aastat enne taotlusvooru tähtaega
– Olema registreeritud programmis osalevas riigis
– Registreeritud Euroopa Komisjoni projektides osalejate portaalis ning saama sealt PIC-koodi (Participant Portal, vaata siit).

Kas üksikisikud võivad taotlusi esitada?
Ei või.

Kas äriühing võib projekte esitada?
Võib küll, aga projekt ei tohi kasumit teenida.

Kas üks organisatsioon võib esitada ühel aastal mitu projekti?
Võib, kui tegemist on erinevate projektidega ning need esitatakse erinevatesse alaprogrammidesse (nt tuleb juhttaotlejal eelnevalt otsustada, kas ta esitab projekti koostööprojekti suuremahuliste või väikesemahuliste projektide meetmesse, mõlemasse korraga ei saa). Samas peab hoolikalt kaaluma, kas teie organisatsioon on valmis mitut projekti vedama. Samuti ei tohi samu tegevusi rahastada eri projektide raames.

Milline on kvaliteetne projekt?

– projekt vastab programmi Loov Euroopa üldistele eesmärkidele
– projekti on asjatundlikult planeeritud
– projekti juhtimise ja läbiviimise eest vastutavad oma ala eksperdid;
– tegevused on valitud vastavalt sihtgrupile ning aitavad projekti eesmärke saavutada
– planeeritavateks tegevusteks on kavandatud optimaalne eelarve ja personal.

Mis asi on “Euroopa lisaväärtus”?
Projekte hinnates peetakse oluliseks, et koostöö eesmärk oleks laiem ning püütaks saavutada midagi Euroopa tasandil ega piirdutaks vaid kohalike, piirkondlike või rahvuslike huvidega. Eelistatakse selliseid projekte, kus osaleb rohkem koostööpartnereid erinevatest riikidest ning mille geograafiline haare on laiem.

Kas taotlusvormis nõutava projektijuhi CV jaoks on olemas ametlik vorm?
Ametlikku vormi ei ole, ent võite kasutada Europassi (EL-i siseselt kursustele registreerumisel või tööotsingutel kasutatav dokument, milles on kirjeldatud omaniku oskusi ja kvalifikatsiooni) CV vormi – vaata siit.