Loov Euroopa

Foto: Kaur Ilves
Kaur Ilves

Projektis osalemine

Kes vastutab projekti läbiviimise ja eelarve eest?
Erinevalt eelneva programmi tingimustest, vastustavad Loov Euroopa programmi raames projekti elluviimise eest kõik projektis osalevad organisatsioonid. Kuigi Euroopa Komisjoniga sõlmib lepingu ja suhtleb edaspidi juhtpartner, siis laieneb vastustus läbi sõlmitud koostöölepingu ka kõigile teistele projektis osalevatele organisatsioonidele.

Kas üks organisatsioon võib osaleda programmis nii juhtpartneri kui partnerina?
Organisatsioon võib ühes taotlusvoorus esitada vaid ühe projekti, kus ta esineb juhtpartnerina. Teistes projektides võib ta osaleda partnerina. Samas peate kaaluma, kas teie organisatsioon on suuteline mitmes projektis osalema.

Mitu koostööpartnerit peab projektis osalema?
See sõltub konkreetsest meetmest, mille raames te taotlust esitada kavatsete. Konkreetsed nõuded on kirjas meete juhendis.

Kas on määratud projektis osalejate ülempiir?
Ei ole. Samas on projekti üle-Euroopalise iseloomu huvides soovitav jälgida, et osalevate poolte arv ühest riigist ei oleks ülekaalukas. Suurema partnerite arvuga projekti elluviimine ja hilisem administreerimine (s.h. aruandluse koostamine) on aga keerulisem ja ajamahukam. Kindlasti tuleb jälgida, et kõigil partneritel oleks projektis oma konkreetne roll.

Mis juhtub, kui projekti kirjelduses on 3 partnerit ning projekti käigus osutub, et mõni neist ei soovi enam projektis osaleda?
Siis tuleb leida uus organisatsioon ning saada Euroopa Komisjonilt kirjalik luba projekti partneri vahetamiseks. Siit ka soovitus, et projekti kavandades on kasulik haarata projekti rohkem partnereid kui minimaalselt nõutud.

Kas projekti käigus võib kasutada alltöövõttu?
Võib, kuid alltöövõtul peab olema projekti läbiviimisel vaid piiratud osa. Tuleb teostada vähempakkumine vastavalt liikmesriigi seadusandlusele ja tavadele ning seda peab olema võimalik hiljem kontrollida, seepärast soovitame teil pakkumisdokumendid säilitada.

Mida loetakse projektis alltöövõtu kasutamiseks?
Alltöövõtuks loetakse igasuguseid tegevusi ja teenuseid, mida projektis osalev partner ise ei teosta, vaid ostab sisse projektis mitteosalevalt organisatsioonilt.