Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Projekti eelarve

Milline eelarve on tasakaalus?
Projekti sissetulekud peavad võrduma väljaminekutega. Projekti käigus võib müüa pileteid, raamatuid jne. ning see tuleb projekti eelarves välja tuua. Projektiga ei tohi aga teenida kasumit.

Kas projekt võib saada toetust teistest EL programmidest?
Kui te näiteks soovite kaasata partnereid riikidest, mis ei ole programmis Kultuur abikõlblikud, siis võib teiste EL programmide kaasamine olla vajalik. Samuti ei pruugi kõik teie poolt kavandatavad tegevused ja kulud programmis Kultuur olla abikõlblikud, kuid kui leiate mõne teise fondi, mis just neid tegevusi toetab, siis samuti on see võimalik. Oluline on jälgida, et erinevatest programmidest toetatavaid tegevusi ja kulusid hoitakse selgelt lahus ning ei teki mingit võimalust tegevuste topeltfinantseerimiseks erinevatest EL programmidest. Samuti on oluline alati väga täpselt jälgida konkreetsete programmide juhendeid tegevuste ja kulude abikõlblikkuse ning teiste programmide kasutamise osas.

Juhul kui olete sama projekti esitanud mitmele EL programmile ning saanud positiivse vastuse rohkem kui ühest programmist, tuleb teil otsustada, millist toetust kasutate ning teistest toetustest loobuda.

Kui teil tekib selles osas kahtlusi, siis pöördu meie poole konsultatsiooni saamiseks.

Kas projekt võib saada toetusi teistelt riiklikelt programmidelt või asutustelt?
Võib küll, kuid programmile Kultuur esitatud projekt ei tohi saada toetust teistest Euroopa Liidu programmidest. Kui soovite mujalt saadud toetusi kasutada projekti rahastamiseks näiteks omafinantseeringu hulgas, peavad toetused olema rahalised. Mitterahalisi toetusi (nt ruumi tasuta kasutamine sponsori juures või sponsori poolt tasuta saadud esemed) ei saa arvestada projekti eelarvesse.

Kas kirjastused võivad müüa raamatuid, mis on avaldatud tänu toetusele?
Loomulikult võivad ja peavadki. Programmi Kultuur poolne toetus katab tõlkijate honorarid ning alates 2014.aastast esitatavates projektides ka promotsioonikulusid, kirjastamiskulud tuleb kirjastajal endal kanda.

Mis juhtub, kui projekt osutus odavamaks ja kogu Euroopa Komisjoni toetust ära ei kasutata?
Kui projekti tegelik kogumaksumus on väiksem kui taotluses kirjas, siis vähendab Euroopa Komisjon oma toetust proportsionaalselt. Euroopa Komisjon jätab kuni 40% projekti toetusest välja maksmata. See makstakse välja pärast lõpparuande kinnitamist, kui on selgunud projekti tegelikud kulud ning sel juhul on saadav lõppmakse väiksem.

Mis juhtub siis, kui projekti teised rahastamisallikad ära langevad?
Siis tuleb leida mingid uued rahastamisallikad või suurendada omaosalust. Euroopa Komisjon oma toetust ei suurenda.

Millised kulutused on lubatud?
Lubatud on otseselt projekti läbiviimisega ning kavandatud tegevustega seotud kulud vastavalt konkreetsele alamprogrammile ja meetmele. Need on kirjeldatud meetme juhendis.

Millised kulutused ei ole lubatud?

– Otsesed investeeringud ja halduskulud, mis ei kuulu lahutamatu osana projekti juurde
– Mitterahaline panus (ingl k in kind contribution) – nt maa või kinnisvara kasutamine, toormaterjal, tasustamata vabatahtlik töö, esemelised annetused.

Kas programmi Kultuur  raames antakse raha ehitamiseks?

Ehituseks raha ei anta. Kui aga projekti teostamiseks on tarvis rajada mingi väikeobjekt (näiteks lava etenduse jaoks), siis võivad need ehituskulud osaliselt kuuluda ka lubatud kulutuste hulka.

Kas programm Kultuur  toetab ka restaureerimist?
Üldiselt ei toeta. Kui projekti eesmärgiks on erinevate restaureerimismeetodite, -kogemuste jne vahetamine, siis võivad restaureerimistööd osaliselt kuuluda ka lubatud kulutuste hulka.

Kas reisi- ja majutuskulutuste ning päevarahade kohta kehtivad mingid piirmäärad?
Lähtuma peaks eelkõige oma igapäevasest praktikast, kuid kindlasti ei tohi need kulutused olla suuremad kui Euroopa Komisjoni poolt sätestatud maksimaalsed koefitsiendid. Euroopa Komisjon on iga riigi kohta kehtestanud lähetuskulude piirmäärad, millest suuremaid kulusid projektide raames ei hüvitata.