Kirjandustõlked ja kirjanduse levitamine

Kultuur

Teemad ja prioriteedid

·      Euroopa kirjandusteoste riikidevahelise ringluse ja mitmekesisuse tugevdamine;

·      ergutada teoste tõlkimist vähemkasutatud keeltest ja reklaamimist, et suurendada nende levikut suurematele turgudele Euroopas ja mujal;

·      Euroopa kirjandusteoste uue publikuni jõudmine Euroopas ja mujal;

·      raamatusektori konkurentsivõime tugevdamine, soodustades koostööd väärtusteahelas.

 

Kirjanike ja tõlkijate õiglase tasustamise põhimõtet tuleks austada kooskõlas ELi liikmesriikide mitmekeelsuse ja tõlkimise eksperdirühma aruandega „Tõlkijad kaanel”, mille Euroopa nõukogu on ellu kutsunud avatud koordinatsioonimeetodi alusel.

Arvestades Euroopa erandlikke olusid, julgustatakse projekte, mille eesmärk on pakkuda Ukraina pagulastele ja ümberasustatud inimestele ukrainakeelseid Euroopa või Ukraina raamatuid. Sellega seoses on abikõlblikud Euroopa või Ukraina ukrainakeelsete ilukirjandusteoste trükkimine,levitamine ja reklaamimine. NB! Projektid peaksid siiski vastama üldistele abikõlblikkuse tingimustele ja sisaldama vähemalt 5 tõlget.

Tegevused, mida saab rahastada

Ilukirjandusteoste tõlkimine, reklaamimine ja levitamine, samuti tegevused tõlkeõiguste müügi edendamiseks Euroopas ja mujal.

Kavandatavad tegevused tuleks taotlusvormi B-osas rühmitada ühtsetesse tööpakettidesse (st projekti põhijaotistesse). Igal tööpaketil peab olema vastav loetelu tegevustest, tulemustest, verstapostidest ja kriitilistest riskidest.

Eeldatav mõju

Meetmega toetatakse ligikaudu 40 projekti, mida viib ellu üks üksus (ühe abisaaja) või organisatsioonide rühmitus (mitu abisaajat).

Iga projekt peab põhinema usaldusväärsel toimetamis- ja reklaamistrateegial, mis hõlmab vähemalt viit abikõlblikku ilukirjandusteose paketti, mis on tõlgitud sobivatest keeltest ja keeltesse, ning peab sisaldama järgmisi elemente:

·      kavandatav pakett aitab kaasa kirjanduse mitmekesisusele sihtriigis (või -riikides), kaasates alaesindatud riikide ilukirjanduslikke teoseid, eelkõige vähemkasutatavates keeltes kirjutatud teoseid,

·      levistrateegia tagab laiemale avalikkusele laia ja lihtsa juurdepääsu teostele,

·      reklaamistrateegia aitab kaasa vaatajaskonna suurenemisele ja uuenemisele,

·      projekt julgustab koostööd autorite, tõlkijate, kirjastajate, levitajate, raamatumüüjate, raamatukogude, festivalide, kirjandusürituste jne vahel,

·      projekt aitab tõsta tõlkijate tuntust ja järgib õiglase tasu põhimõtet,

·      projekt käsitleb programmi Loov Euroopa läbivaid probleeme ja kultuurivaldkonna 2023 prioriteete

28
päeva lõpuni
Tähtaeg:
7.3.2023
aegunud
No items found.
Soovid taotlusvooru kohta rohkem infot?
Vaata detaile

Taotlusvoorud

Vaata kõiki