Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

Läänemere piirkonna riikidevaheline koostöö programm 2014-2020

Läänemere piirkonna uue perioodi 2014-2020 programmis on neli temaatilist eesmärki, mis on formuleeritud programmi prioriteetsete suundadena ehk prioriteetidena, millede valik põhineb piirkonna iseloomulikel joontel ja väljaselgitatud vajadustel ning kitsaskohtadel, mida võib olla võimalik lahendada piiriülese koostöö raames. Läänemere piirkonna programmi peamiseks eesmärgiks on tugevdada integreeritud territoriaalset arengut ja koostööd, et terve Läänemere piirkond muutuks innovaatilisemaks ja paremini ligipääsetavaks ning säästvamaks.

Programmis plaanivad 2014-2020 perioodil osaleda kõik Läänemere äärsed riigid: Euroopa Liidu liikmesriigid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome ja Taani ning EL partnerriigid Norra, Valgevene ja Venemaa. ERF-i toetus programmile on 264 miljonit €. Programmis on välja valitud järgmised neli prioriteetset suunda:

 innovatsioon,
 loodusvarade tõhus majandamine,
 säästev transport,
 makroregionaalse koostöö institutsiooniline suutlikkus.

Loe lähemalt SIIT