Loov Euroopa

Foto: "Deemonid", 2012
"Deemonid", 2012

Kodanike Euroopa

Programmi “Kodanike Euroopa” üldeesmärk on edendada aktiivset Euroopa kodakondsust, st kaasata kodanikke ja kodanikuühiskonna organisatsioone Euroopa integratsiooniprotsessi. Programmil on kaks tegevussuunda:

  1. Ajalooline mälu ja Euroopa kodanikuks olemine, mille eesmärgiks on teadvustada ajaloolise mälu, ühise ajaloo ja väärtuste ning ELi eesmärgi tähtsust läbi arutelude, mõttetöö ja võrgustike arendamise.
  2. Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus, mille eesmärgiks on julgustada ELi tasandil demokraatlikku kodanikuosalust, suurendades kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessidest ja toetades ühiskondliku aktiivsuse ja vabatahtliku tegevuse võimalusi ELi tasandil.

Programmist rahastatakse muu hulgas järgmist liiki tegevusi, mida viiakse ellu riikidevahelisel tasandil või millel on selge Euroopa mõõde: vastastikune õppimine ja koostöötegevused (nt kodanike kohtumised, sõpruslinnade liikumine ja võrgustikud, ajaloolise mälu projektid, kontaktid IKT vahendite ja/või sotsiaalmeedia baasil); struktuuriabi organisatsioonidele; Analüütlised tegevused; Teadlikkuse tõstmine ja teabe levitamine (nt EL-i tasandil sündmused, konverentsid, mälestus- või auhinnatseremooniad, ekspertide kohtumised ja seminarid).

Programmis võivad osaleda kõik Euroopa kodanikuks olemist ja integratsiooni edendavad sidusrühmad, eelkõige kohalikud ning piirkondlikud asutused ja organisatsioonid, mestimiskomiteed, Euroopa poliitika uurimisega tegelevad organisatsioonid (ekspertrühmad), kodanikuühiskonna organisatsioonid ning kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonid.

Vaata lähemalt Kodanikuühiskonna sihtkapitali kodulehelt