Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

INTERREG Euroopa piirkondadevaheline koostööprogramm 2014-2020

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) poolt rahastatava INTERREG Euroopa programmi eesmärk on parandada piirkondliku arengu poliitikate ja programmide tõhusust. Toetatakse koostööd avaliku sektori ja sellega võrdsustatud organisatsioonide vahel kõikidest EL liikmesriikidest ning Norrast ja Šveitsist.

Programm rahastab parimate praktikate vahetamist ning hakkab uuendusena jälgima ka õpitud praktikate rakendamist. Kõik projektides osalevad partnerid peavad näitama, et on kogemuste vahetamise tulemusel reaalselt oma regiooni strateegiaid või poliitikaid tulemuslikult muutnud. Projekti tulemuste rakendamise seiret teostatakse iga projektipartneri üle programmi poolt mitme aasta jooksul pärast projekti lõppu. ERF-i toetus programmile on 359 miljonit €. Programmis on välja valitud järgmised neli temaatilist eesmärki:

 teadusuuringud, tehnoloogia areng ja innovatsioon
 väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime suurendamine
 vähese CO2-heitega majandus
 kond ja ressursitõhusus