Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Erasmus+

Erasmus+ programmiga koondatakse kõik senised ELi ja rahvusvahelised hariduse- ja noortevaldkonna programmid (Euroopa elukestva õppe programm, Euroopa Noored, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ja kahepoolne koostööprogramm tööstusriikidega). Lisandub uus spordivaldkonna programm. Programmiga toetatakse õpirändevõimalusi üksikisikutele, koostööd haridusasutuste, noorteühingute ja noorsootööasutuste, ettevõtete, kohalike ja piirkondlike asutuste ning valitsusväliste organisatsioonide vahel ja liikmesriikides läbiviidavaid reforme. Programmi mahuks on planeeritud 7 aasta jooksul kokku ligikaudu 15 miljardit eurot, mis jaguneb järgmiselt: 82,9% haridus- ja koolitusvaldkonnale; 10% noorsoovaldkonnale; 1,8% spordivaldkonnale; 5,3% tegevuskuludeks. Programmi haldamisel jaguneb vastutus liikmesriikide ja komisjoni vahel. Riiklikud bürood vastutavad suurema osa rahaliste vahendite eest, millest enamik eraldatakse õpirände ja rahvusvahelise koostööga seotud meetmetele. Euroopa Komisjoni programmibüroole delegeerib Komisjon suuremate koostööprojektide haldamise, poliitika toetamise, Eurydice’i võrgustiku, Jean Monnet’ meetmed ja spordivaldkonna.

Euroopa elukestva õppe programm
Kultuuriaspekte on võimalik peaaegu alati hariduskoostöö programmidesse integreerida. Samuti on koostööprojektides võimalik osaleda kultuuriasutustel, kes tegelevad hariduse pakkumisega laiemas mõttes (raamatukogud, muuseumid jms).

Programm Euroopa Noored
Euroopa Noored on haridusprogramm, mis pakub noortele erinevaid tegevusvõimalusi mitte-formaalse hariduse kontekstis.

Spordiprogramm
Spordiprogrammist toetatakse piiriüleseid tegevusi, mis lähtuvad järgmistest prioriteetidest: võitlemine spordi ausust ähvardavate piiriüleste probleemidega (sh doping, sporditulemustega manipuleerimine, vägivald, diskrimineerimine), spordi hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamine, spordis osalemise ning liikumisharrastusele juurdepääsu tagamine. Keskendutakse eeskätt rohujuure tasandi spordile.

Toetatakse järgmiseid tegevusi:

  1. Piiriülesed koostööprojektid (kõige olulisem osa spordiprogrammist; projektid võivad hõlmata järgmisi tegevusi: spordivaldkonna sidusrühmade võrgustumine (networking); parimate praktikate vahetamine; suuniste, soovituste, käitumiskoodeksite jms väljaarendamine ning rakendamine; koolitus- ja õppemoodulite väljatöötamine ja rakendamine; taotlejateks võivad olla spordivaldkonnas tegutsevad riiklikud asutused või MTÜd; vähemalt 5 organisatsiooni viiest programmi osalisriigist).
  2. Piiriülesed mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused (toetust saab taotleda spordivaldkonnas tegutsev riiklik asutus või MTÜ; toetus eraldatakse üritust korraldavale organisatsioonile; osalisi peab olema vähemalt 12st programmi osalisriigist; toetatakse üritusele eelnevaid ettevalmistus- ja koolitustegevusi, ürituse korraldamist, paralleelselt toimuvate seminaride, konverentside jms korraldamist ning järeltegevusi (sh järelhindamine, edasiste tegevuste kaardistamine jm).
  3. Spordistatistika arendamine.
  4. Dialoog Euroopa sidusrühmadega (nt EL Spordifoorum, Euroopa spordinädal, eesistuja üritused ja Euroopa Komisjoni eestvedamisel korraldatavad kohtumised sidusrühmadega).

Programmi “Erasmus+” hakkab Eestis koordineerima Sihtasutus ARCHIMEDES

Kultuuri- ja loomemajandusvaldkonnale pakub kindlasti huvi Sector Skills Alliances alamprogramm.

“Sector Skills Alliance” on Erasmus+ programmi uus rahastusmudel, mille eesmärgiks on sama sektori sisese koostöö arendamine, et ühtlustada sama elukutse esindajate oskusi sektoris. Alliance peaks kaasajastama kutseõppe õppekavasid või looma tööturu vajadustele vastavalt uusi.  Alliance peab seejärel kindlustama, et õppekavasid tunnustatakse ka teiste projekti partnerite riikides. Põhifookus peab olema suunatud mõne konkreetse elukutse või sektori õppekavade kaasajastamisele.

Vaata lähemalt SIIT

Detailset programmi ülevaadet saab näha SIIT alates lk 117

Vaata lähemalt  Erasmus+ kodulehelt

Programmi juhendit vaata SIIT