Loov Euroopa

02.12 2019

Kultuuripärandi arendamiseks saab taotlusi esitada ka Erasmus+ programmi

Kultuuripärand on Erasmus + 2020 iga-aastase tööprogrammi strateegiliste partnerluste horisontaalne prioriteet.

  • Ühised väärtused, kodanikuaktiivsus ja osalus: Programm toetab kodanikuaktiivsust ja eetikat elukestvas õppes; see soodustab sotsiaalsete ja kultuuridevaheliste pädevuste, kriitilise mõtlemise ja meediapädevuse arengut. Eelistatakse ka projekte, mis pakuvad formaalse või mitteformaalse õppe kaudu inimeste osalemise võimalusi demokraatlikus elus, ühiskondlikku ja kodanikuühiskonda. Keskendutakse ka teadlikkuse tõstmisele ja Euroopa Liidu konteksti mõistmisele, eriti seoses ELi ühiste väärtustega, ühtsuse ja mitmekesisuse põhimõtetega, samuti nende sotsiaalse, kultuurilise ja ajaloolise pärandiga.
  • Euroopa kultuuripärandi sotsiaalne ja hariduslik väärtus, selle panus töökohtade loomisse, majanduskasvu ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse: prioriteediks seatakse meetmed, mis aitavad hariduse, elukestva õppe, informaalse ja mitteformaalse õppe kaudu suurendada teadlikkust Euroopa kultuuripärandi olulisusest , noored ja sport, sealhulgas meetmed oskuste arendamise, sotsiaalse kaasatuse, kriitilise mõtlemise ja noorte kaasamise toetamiseks. Edendatakse uusi osaluspõhimõtteid ja kultuuridevahelist lähenemist pärandile ning hariduslikke algatusi, mille eesmärk on edendada kultuuridevahelist dialoogi, kaasates õpetajaid ja õpilasi juba varasest east alates.

Lisainfot leiab   Erasmus+ Call for Proposals , Erasmus+ Programme Guide 2020  ja EACEA website ja Funding & Tenders Portal kaudu.

Küsimusi saab esitada aadressil  EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu