Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Võrgustikud

Taotlusvorm

 Kas peaksime kasutama e-vormi, mis on portaalis või veebilehel olevat vormi? (“detailed description of the project” – word document)  Või peame detailse kirjelduse lisama e-vormile?

Peate kasutamaY portaalis olevat e-vormi.  Ja detailse kirjelduse vormi, mille saate veebilehelt  (max 40000 tähemärki peate lisama e- vormile.

 Kuidas käsitleda 150 liikmega organisatsioone? Kas kõik 150 liiget peavad portaalis end registreerima? Või piisab taotlusvormis esinduslikust valikust?

Nõutav on, et taotleja täidab taotlusvormi 20 võrgistiku organisatsiooni kohta (vt juhendi punkt 5.3.3. Info ülejäänud võrgustiku liikmete kohta võib esitada Exceli tabelina.

 Kas kolmandatest riikidest võrgustiku liikmed tuleb teiste hulgas ära näidata?

See on võimalik kuid mitte kohustuslik näidata ka programmis mitteosalevaid võrgustiku liikmeid, kuid tuleb silmas pidada,  et juhendi  punktis 5.3.3 toodud võrgustiku abikõlbulike  liikmete arv oleks täidetud.

 Kas saan õigesti aru, et ainult katusorganisatsioon peab end portaalis registreerima ja taotluse esitama?

Jah, ainult võrgustik peab end registreerima, mitte üksikud liikmesorganisatsioonid.

 Euroopa võrgustikud v koostööprojektid

Kas võrgustiku liikmed tohivad samal ajal taotleda toetust ka kultuurikoostöö alamprogrammist kui võrgustik tervikuna taotleb raha võrgustike alamprogrammist?

Jah, see on võimalik. Piirangud kehtivad samas alamprogrammis, nt taotledes raha skeemist 1 ja skeemist 2 korraga pole võimalik. Palun pidage meeles, et sama tegevust ei saa rahastada kahe erineva lepinguga.

 Võrgustiku partnerlusleping

Võrgustiku toetuse taotlemisel tuleb esitada projektiperioodi esimese aasta detailne tegevuskava. Kas see tähendab, et taotlusvormis tuleb näidata ainult need tegevused, mis lõpetatakse selle aasta jooksul (tundub mõttetu kui projekt kestab 3-4 aastat) Palun selgitage.  

Võrgustiku partnerluslepinguga finantseeritakse aastaseid tegevusi 3-4 aasta jooksul. Aasta tegevused peavad lõppema selle aasta jooksul.

Abikõlblikkuse periood

Juhendis on märgitud, et maksimum toetuse määr on 250000 eurot, mis on 80% aastasest eelarvest. Kui tegevused algavad 1. 09.2014, kas see tähendab siis, et aastaks arvestatakse perioodi 01.09.2014-30.08.2015?

JAH

 Varasem alustamine

Millised on varasema alustamise lubatud tähtajad?

Vastavalt juhendi punktile 5.6: Tegevused peaksid algama ajavahemikul 2014. aasta septembrist detsembrini. Siiski on taotlejal võimalik paluda varasemat projekti algusaja aktsepteerimist. See palve peab olema põhjalikult põhjendatud ja peab saama täitevagentuuri heakskiidu. Igal juhul ei tohi projekt alata enne 19. märtsi 2014 (taotluseesitamise tähtaeg)

NB:  Seega tuleb juhendi lk 10 infot lugeda järgmiselt (viimane lause kustutada):  Projekti algusaeg peab jääma 2014. aasta septembri ja detsembri vahele, kuid EL toetuse võib anda ka projektile, mis on juba alanud kui taotleja näitab (tõendus on esitatud saatekirjas) vajadust alustada projektiga varem kui leping on allkirjastatud.

Varasem algus ei saa olla varem kui taotluse esitamise tähtaeg. Seega arvestab täitevagentuur esimese taotlusvooru puhul erandlikult 2014 aasta projektide läbiviimisel taotlustähtaja ja lepingu allkirjastamise vahel tekkinud kulusid abikõlbulikena.

 Töötajad

Kuidas tõlgendada organisatsiooni töötajaid kuni projektitaotluse esitamiseni? Kas peame ära märkima kõik organisatsiooni töötajad?

Kohustuslik on taotluses ära tuua need töötajad, kes tegelevad võrgustiku projektiga, mitte kogu organisatsiooni töötajaid.

Audiitori aruanded ja finantsvõimekus

Taotleme toetust vähem kui 60000 eurot. Kas peame lisama ka audiitori aruande?

JAH, võrgustike toetuse  puhul on see vajalik. KÕIK taotlejad peavad lisama sõltumatu audiitori aruande, mis kinnitab kahe viimase aasta finantstegevust isegi siis kui taotlete vähem kui 60000 eurot.

Taotleja peab esitama:

Taotluse puhul alla 60000 eurot aastas:

– kinnitus, et kõik esitatud andmed on õiged (a declaration on their honour)

– Viimase kahe aruandeaasta auditiaruanne, mis on kinnitatud sõltumatu audiitori  poolt

Taotluse puhul üle 60000 euro aastas:

kinnitus, et kõik esitatud andmed on õiged (a declaration on their honour)

– Finantsandmed (bilanss, kasumi(kahjumi)aruanne ja lisad) kahe viimase aruandeaasta kohta

–  taotlusvormis täidetud finantsvõimekuse vorm, kus on toodud vormis selgitatud arvutusteks vajalikud numbrid

– Viimase kahe aruandeaasta auditiaruanne, mis on kinnitatud sõltumatu audiitori  poolt

Oleme avalik-õiguslik organisatsioon. Kas peame esitama auditiaruande?

EI, see kohustus ei kehti avalik-õiguslikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Kas kõik (või vähemalt 15 võrgustiku liiget) organisatsioonid peavad esitama sõltumatu audiitori poolt kinnitatud auditiaruande või ainult koordineeriv partner?

Ainult katusorganisatsioon peab esitama finantsinformatsiooni ja auditiaruande. Teistele võrgustiku liikmetele see nõue ei kehti.

 Kuidas käsitleda nõuet esitada kahe viimase aruandeaasta auditiaruanne vastasutatud võrgustike puhul kellel ei ole veel olnud ühtset kontot?

Juhul kui võrgustik on ametlikult asutatud (vähem kui 2 aastat tagasi) kui varem olemasolnud võrgustike konsortsium (ametlikult asutatud, nagu on toodud punktus 5.3.2) analüüsime konsortsiumis osalevate võrgustike  kinnitatud aruandeid.

 All-hanked

Kuidas mõista väljendit: „ teiste organisatsioonide töötajate kulud on abikõlbulikud üksnes juhul kui need makstakse töötajale otse või on kasusaajate poolt tagasi makstud? (‘Staff costs of other organisations are eligible only if they are paid directly or reimbursed by the beneficiary’)

Täitevagentuur sõlmib lepingu ühe kasusaaja organisatsiooniga  – võrgustiku katusorganisatsiooniga. Ainult selle organisatsiooni poolt tekitatud kulud on abikõlbulikud. Teiste võrgustiku liikmete abikõlbulike tegevuste kulud saab katta siis, kui need organisatsioonid esitavad võrgustikule arved.

 Mitterahalised panused

Kuidas näidata mitterahalisi panuseid?

Kulud, mida kaetakse mitterahaliste panustega, pole abikõlbulikud, seetõttu ei saa neid ka arvesse võtta. Sellepärast ei ole ka eelarve vormis ette nähtud lahtrit nende kulude märkimiseks .

Definitsiooni kohaselt on kõik mitterahalised panused abikõlbmatud.