Loov Euroopa

Foto: Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal
Autor Annika Haas / Tallinna Valgusbiennaal

Üldist

Mis on „Loov Euroopa”?

„Loov Euroopa” on uus ELi programm, millega toetatakse Euroopa kino ning kultuuri- ja loomesektoreid, et suurendada nende panust tööhõivesse ja majanduskasvu. Programmi 2014.–2020. aasta eelarve on 1,46 miljardit eurot, millest toetatakse kümneid tuhandeid kunstnikke, kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna töötajaid ning näitekunsti, kujutava kunsti, kirjastamise, filminduse, televisiooni, muusika, interdistsiplinaarse kunsti, kultuuripärandi ja videomängude valdkonna organisatsioone. Toetus võimaldab neil tegutseda kogu Euroopas, jõuda uute kuulajate-vaatajateni ja arendada digiajastul vajalikke oskusi. Programm aitab Euroopa kultuuriteostel jõuda teiste riikide publikuni ning kaitseb seeläbi ühtlasi Euroopa kultuurilist ja keelelist mitmekesisust.

Mida täpselt „Loova Euroopaga” toetatakse?

Toetatavatel projektidel peab üldjuhul olema piiriülene mõõde. Suuremat osa eelarvest kasutatakse üksikprojektidele toetuste andmiseks. Programmist toetatakse siiski ka muid sarnaste eesmärkidega algatusi, nagu Euroopa kultuuripealinnad, Euroopa kultuuripärandi märgis, Euroopa kultuuripärandi ja muinsuskaitse päevad ning viit Euroopa Liidu auhinda (ELi kultuuripärandi auhind / Europa Nostra auhinnad, ELi kaasaegse arhitektuuri auhind, ELi kirjandusauhind, Euroopa auhind piire ületava muusika eest (EBBA) ja ELi MEDIA auhind).

Kuidas erineb „Loov Euroopa” praegustest programmidest „Kultuur”, „MEDIA” ja „MEDIA Mundus”? Kas nende programmide nimed kaovad kasutusest?

Loov Euroopa ühendab senised eraldiseisvad Euroopa kultuuri- ja audiovisuaalsektorite toetusmehhanismid üheks keskseks programmiks, mis on avatud kõigile kultuuri- ja loomesektoritele. Samas tegeletakse alaprogrammide „Kultuur” ja „MEDIA” kaudu ka edaspidi siiski audiovisuaaltööstuse ning teiste kultuuri- ja loomesektorite konkreetsete vajadustega. Need tegevussuunad toetuvad seni edukalt tegutsenud programmidele „Kultuur” ja „MEDIA” ning need viiakse vastavusse tulevikuülesannetega. Programm „MEDIA Mundus”, mis toetab Euroopa ja rahvusvaheliste spetsialistide koostööd ning Euroopa filmide rahvusvahelist levitamist, integreeritakse „Loova Euroopa” alamprogrammi „MEDIA”.

Ühe raamprogrammiga maksimeeritakse eri sektorite sünergiat ning suurendatakse tõhusust.

„Loov Euroopa” hõlmab sektoriülest tegevussuunda. Mida see tähendab?

Tegevussuund koosneb kahest osas: finantstagatisvahend, mida haldab Euroopa Investeerimisfond ja mis alustab tegevust 2016. aastal eesmärgiga lihtsustada väikeettevõtjate juurdepääsu pangalaenudele. Sektoriülese tegevussuunaga toetatakse ka uuringuid, analüüsi ja andmekogumist poliitikakujundamise aluseks oleva tõendusbaasi parandamiseks, katseprojekte audiovisuaalse ja muude kultuuri- ja loomesektorite vahelise koostöö edendamiseks ning „Loova Euroopa” teabepunkte taotlejate nõustamiseks.

Kuidas toimub „Loova Euroopa” haldamine?

„Loov Euroopa” on lihtsam, hõlpsasti äratuntav ja juurdepääsetav ühenduskanal Euroopa kultuuri- ja loovtöötajate jaoks, olenemata sellest, millises kunstivaldkonnas nad täpselt tegutsevad; ühtlasi toetatakse sellega ka ELis ja väljaspool seda toimuvaid rahvusvahelisi ettevõtmisi. Programmi haldamine toimub Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse kaudu, mis asub Brüsselis.