Loov Euroopa

Foto: Annika Haas / Valgusfestival
Annika Haas / Valgusfestival

Tõlkeprojektid

Kas tõlketoetusega koos esitatavad raamatud peavad olema originaaleksemplarid või võivad need ka paljundatud olla?


Kindlasti peate esitama originaaleksemplari, koopiaid vastu ei võeta, v.a juhul, kui tegemist on haruldase teosega ning siis peab see hästi põhjendatud olema.

Kas tõlkimistoetuse taotlusesse võib peale vajaliku hulga raamatunimetuste lisada ka ühe kirjaniku teose, mis kuulub näitekirjanduse antoloogiasse?


Ei või – Kultuur toetab ainult raamatute tõlkimist, seega tuleks taotluses esitada soov tõlkida terve kogumik.

Milliseid keeli loetakse euroopa keelteks?


Programmijuhendi järgi on abikõlbulikud programmis osalevate maade ametlikud keeled ning ladina ja vana-kreeka keel.

Kas toetatakse ainult ilukirjanduse tõlkimist?


Jah, toetataksegi ainult ilukirjanduse tõlkimist.

 Kas võib tõlkida ka mitte EL riigi keelde/keelest?

Vt juhendi punkti 5.5

Tõlke algkeel ja sihtkeel peavad olema abikõlbuliku riigi  ametlikuks keeleks. Lisaks võivad nii algkeel kui ka sihtkeel olema ühe EL või EFTA riigi (Norra, Island) või Shveitsi konföderatsiooni ametlik keel. Ametlikuks keeleks loetakse riigi konstitutsioonis nimetatud keelt. Kultuuri alamprogrammis osalevate mitte EL riikide (sh EFTA riigid või Shveits) nimekiri on täiendamisel, viimast versiooni hoitakse SIIN:

Nüüd on abikõlbulik ka katkendite tõlkimine. Millistest raamatutest käib jutt?

Nende teoste, mille tõlkeõigused on Euroopa/rahvusvahelisel turul kehtivad, katkendite tõlkimine on abikõlbulik. Selle eesmärgiks on  lihtsustada raamatute tutvustamist oma riigist väljaspool. Katkendite tõlkimise võib taotlusse tegevusena sisse kirjutada selliste raamatute puhul, mida kavatsetakse levitada oma koduturust väljaspool. Lisaks on abikõlbulik tõlgitud raamatute reklaam ja levitamine ja see võib sisaldada ka tõlgitud raamatute katkendite avaldamist brošüürides või online kataloogides. 

Taotluse dokumentidesse raamatu elektroonilise versiooni lisamine

Juhendis on kirjas, et postiga saadetavad taotlusdokumendid peavad sisaldama kõigi tõlkimiseks esitatud raamatute elektroonilisi koopiaid. Kas selle all peetakse silmas raamatu avalikult kättesaadavat elektroonilist versiooni (e-raamatut) või seda võib mõista ka kui igasugust raamatu elektroonilist versiooni (nt skännitud paberraamatut või pdf – versiooni või kirjastajale saadetud versiooni?

Igasugune raamatu elektrooniline versioon on aktsepteeritav (sh ka tükieelne versioon) juhul kui on lisatud dokumendid, mis kinnitavad, et raamat on  juba välja antud. Sobib näiteks foto raamatu kaanest.

Kas kirjastusel peavad a enne taotlemist juba omandatud tõlkeõigused?

Kirjastusel ei pea olema tõlkeõigused omandatud, kuid nagu ütleb juhendi punkt 5.6:

Taotlusdokumendid peavad sisaldama teiste dokumentide hulgas ka tõlgitavate teoste kohustuslikus vormis täidetud deklaratsiooni. Positiivse otsuse korral peavad taotlejad tõendama, et nendel on olemas kõik vajalikud õigused esitatud teoste tõlkimiseks ning esitama tõlkijate poolt allkirjastatud lepingud.
Taotlejad peavad esitama dokumendid, mis kinnitavad, et neil on olemas õigused teose tõlkimiseks, trükkimiseks ja müügiks ning tõlkijatega allkirjastatud lepingud iga raamatu kohta kahe kuu jooksul alates positiivse otsuse saamisest. Kui selle aja jooksul ametlikke dokumente ei esitata, tunnistatakse toetusotsus tühiseks ja täitevagentuur toetusotsust ei allkirjasta.

Kirjandusteoste tõlkimise abikõlblikud kulud

Eelarve vormis on sektsioon „Copyright“. Kas selle all peetakse silmas autoriõiguste omandamist (tõlkimine, trükkimine ja müük) teose autorilt? Tälkeõiguste või autoriõiguste ost ei ole abikõlbulik tegevus. Eelarvevormis toodud „copyright“ hõlmab muid teose tootmiseks vajalikke õigusi nt illustratsioonid, fotod jne.

Kui avaldan rohkem kui 10 tõlkeraamatut aastas, kas võin siis taotleda nii raamlepingut kui ka 2-aastast lepingut erinevate teoste tõlkimiseks?

Juhendi punkt 2.2 ütleb, et taotleja peab valima, kas esitada taotlus raamlepingu või 2-aastase lepingu saamiseks. Ei ole lubatud samas taotlusvoorus küsida toetust mitu korda isegi erinevatele raamatutele.

Kirjandustõlgete raamleping:

Raamlepingu puhul kantakse 30% toetussummast üle alles projekti lõpus, st 3 aasta pärast. Või on võimalik ka vahearuannete esitamisel võimalik saada ka vahepealseid makseid?

Raamlepingu puhul sõlmitakse taotlejatega 3 aastapõhist lepingut. Iga aasta lõpus tuleb esitada aastaaruanne ja seejärel kantakse üle ka toetussumma viimane osa. Raamleping= 3 aastapõhist lepingut= 3 aastaaruannet=3 viimase osa ülekannet.

Kas raamlepingu puhul tuleb lõpetada aasta lõpuks kõik tegevused, mis selle aasta lepingus olid nagu trükk, reklaam ja levitamine?

Jah, kõik esimeseks aastaks ette nähtud tegevused tuleb aastaga lõpetada, mingit lepingu pikendamist ette ei nähta. Teise aasta lepingusse võib taotleja ettepanekul lisada selliseid abikõlbulikke tegevusi nagu näiteks reklaam ka esimese aasta lepingu raamatute kohta, juhul kui neid ei olnud esimese aasta lepingus. Kogu pakett peab olema hästi läbi mõeldud ja pikaajaline.

Auditi aruanded ja finantsvõimekus.

Taotleme raamlepingut, kui väiksemas summas kui 60000 eurot aasta kohta. Kas peame esitama ka auditiaruande?
Jah, raamlepingu taotlemisel on oluline hinnata taotleva organisatsiooni finantsvõimekust selliste dokumentide põhjal, mis on toodud punktides 7.2 ja 7.3

All-hanked:

Me plaanime tellida trükkimise ettevõttelt, mis on meie ettevõtte tütarettevõte. Kas seda käsitletakse taotluse kontekstis allhankena? Kui jah, kas siis peame kogu oma trükkimisele kuulutama hanke?
Käsitleme allhankena kõiki teenuseid, millele on võimalik võtta konkureeriv pakkumine, et saada parima hinna ja kvaliteedisuhtega teenus.

Kas ettevõttes mitte täistööajaga tõlkija kasutmist käsitletakse allhankimisena? Millisel juhul pole leping tõlkijaga vaadeldav kui allhange?

Ettevõtteväline tõlkija on allhankija. Eelarve vastavasse lahtrisse tuleb märkida YES.

Ettemaksu garantii:

Võrreldes eemiste taotlusvoorudega on lisandunud uus abikõlbulik kulu, nimelt
„costs relating to a specific pre-financing guarantee lodged by the beneficiaries of the grant where required Kas need kulud on seotud taotleja pangagarantii võtmisega juhul kui finantsvõimekus ei vasta kriteeriumitele? Kui jah, kas siis taotleja võib katta need kulud enne lepingu sõlmimist? Sellisel juhul tekiks kulu enne abikõlbulikkuse perioodi algust.
Ettemaksugarantiid on vaja üksnes sel juhul kui finantsvõimekuse kontroll näitab garantii vajalikkust. Seda kulu ei saa ette näha kuid selle võib lisada lõpparuandesse kui abikõlbuliku kulu.