Loov Euroopa

04.06 2019

Kirjandustõlgete toetamise taotlusvoor

Projekt peab vastama järgmistele keelenõuetele.
 Lähte- ja sihtkeeled peavad olema käesolevate suuniste punktis 6.1 nimetatud toetuskõlblike riikide
ametlikud keeled. Ametlikud keeled on määratletud vastavate riikide põhiseaduses või asjakohastes
riiklikes õigusaktides.
 Et hõlbustada teoste levitamist ELi/EFTA riikidest väljapoole ja neisse riikidesse,
o peab lähte- või sihtkeel olema punkti 6.1 alapunktides 1 ja 3 viidatud ELi või EFTA (Norra ja
Island) riigi ametlik keel;
o teoste tõlkimine ja levitamine ELi-/EFTA-väliste riikide (millele on viidatud punkti 6.1
alapunktides 2 ja 4) vahel ei ole toetuskõlblik.
 Toetuskõlblikud on ka tõlked ladina ja vanakreeka keelest (lähtekeel) ametlikesse keeltesse.
 Sihtkeel peab olema tõlkija emakeel (välja arvatud haruldasemate keelte korral, kui taotleja esitab
piisava põhjenduse).
 Tõlked peavad olema piiriülesed. Sel põhjusel ei ole toetuskõlblikud kirjandustõlked sama riigi ühest
ametlikust keelest teise ametlikku keelde.

 

Seoses originaalteostega (lähteteosed) peavad projektid vastama ka järgmistele nõuetele.
 Toetuskõlblikud on nii paberil ja digikujul (e-raamatud) avaldatud teosed kui ka audioraamatud.
 Tõlgitavad ja tutvustatavad teosed peavad olema suure kirjandusliku väärtusega ilukirjandusteosed
mis tahes žanris, näiteks romaanid, novellid, näidendid, luule, koomiksid või laste
ilukirjandusraamatud.
 Toetuskõlblikud ei ole mitteilukirjanduslikud teosed, näiteks autobiograafiad, biograafiad või
ilukirjanduslike elementideta esseed, reisijuhid, humanitaarteaduslikud teosed (nt ajaloo-, filosoofia-,
majandusteosed) ja muude teadusvaldkondadega (nt füüsika, matemaatika) seotud teosed.
 Teosed peavad olema varem avaldatud.
 Teoste autorid peavad olema toetuskõlbliku riigi (mille on viidatud suuniste punktis 6.1) kodanikud
või elanikud, välja arvatud ladina või vanakreeka keeles kirjutatud teoste korral5
.
 Teosed ei tohi olla varem sihtkeelde tõlgitud, välja arvatud juhul, kui uue tõlke järele on selgelt
hinnatud vajadus. Igal juhul peavad taotlejad selgitama tõlke eeldatavat mõju uutele lugejatele ning
põhjendama veenvalt, miks on vaja uut tõlget sellesse sihtkeelde.

Kirjaliku tõlke projektide esitamise tähtaeg on teisipäev, 4. juuni 2019, 12:00 CET / CEST (keskpäev, Brüsseli
aja järgi)

Tingimused  lit_en_call_notice_2019_et