Loov Euroopa

05.04 2019

Euroopa Parlament hääletas kunstnike liikuvuse ja teoste levitamise poolt

Väga suure häälteenamusega täiskogu istungil vastu võetud resolutsioonis (501 poolthäält 51) on parlamendiliikmed taotlenud programmi „Loov Euroopa” eelarve kahekordistamist ajavahemikul 2021–2027. See tähendaks kokku 2,8 miljardit eurot võrreldes praeguse 1,4 miljardi euroga. Samuti teeb parlament ettepaneku eraldada vähemalt 58% sellest summast programmi MEDIA alamprogrammi jaoks, 33% -le kultuurile ja kuni 9% -le sektorite ülesele tegevusele, kusjuures viimane katab nii Loov Euroopa kontaktpunktide kui ka meediasektori uued tegevused uudiste valdkonnas.

Detsembri lõpus jõudsid Euroopa ministrid osalise kokkuleppeni järgmise Loova Euroopa programmi sisu osas, kuid nad ei võtnud arvesse eelarvekaalutlusi, kuna need sõltuvad ELi mitmeaastase programmi raames toimuvate finantsraamistiku läbirääkimiste tulemustest, mis võivad lõppeda sügisel.

Parlament toetab kunstnike suuremat liikuvust, julgustades tugevalt loomeinimeste ja kunstnike piiriülest vahetust, sealhulgas residentuuri programmide kaudu. Raamatud, filmid, muusika, festival, kultuuripärand ja arhitektuurivaldkonnad saavad kasu käesoleva programmi raames rahastatavatest erinevatest meetmetest.

Parlamendiliikmed rõhutavad, kui oluline on kaasata noor publik, eriti selleks, et edendada seaduslike kanalite kaudu kasutatavaid audiovisuaalteoseid. Meediapädevus on samuti üks programmi prioriteete, kusjuures parlamendiliikmed rõhutavad oma panust kriitilise mõtlemise arendamisse.

Programmist peaksid kasu saama ka uued meedia spetsialistid.
Programmi lõplik tekst tuleb kokku leppida ja nõukoguga kokku leppida järgmise parlamendi ametiaja jooksul