Loov Euroopa

30.05 2018

Euroopa Liidu uus eelarve tugevdab kultuuri- ja loomesektorit

Järgmises ELi pikaajalises eelarves 2021-2027 on Euroopa Komisjon kavas suurendada Euroopa kultuuri- ja loomesektori ning audiovisuaalsete teoste toetava programmi “Loov Euroopa” rahastamist 1,85 miljardi euroni.

Digitaalse ühtse turu asepresident Andrus Ansip ütles: “Digitaalkeskkond on muutnud meie kultuurimaastikku, tuues uusi väljakutseid ja võimalusi Euroopa kultuuri- ja loomesektoritele. Soovime, et ELi autorid, loojad ja tootjad kasutaksid digitaalseid võimalusi maksimaalselt.”

Tarbor Navracsics, haridus-, kultuuri-, noorsoo- ja spordikomisjoni volinik, ütles: “Kultuur on alati olnud Euroopa projekti keskmes. See on see, mis ühendab inimesi. Kultuuri- ja loomesektoritel on samuti oluline roll majanduslikus ja sotsiaalses arengus, ja need võimaldavad meil luua tugevaid rahvusvahelisi suhteid. Meil ​​on suured ootused kultuurile ja tugev “Loov Euroopa” võimaldab meil neid reaalsuseks muuta. Kutsun kõiki liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles seda lähenemist toetama.”

Vaata, mis muutub

Digitaalmajanduse ja-ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles: “Meie toetus kultuurisektoritele on hädavajalik, et aidata Euroopa tööstusel konkurentsivõimet edendada. Tugev audiovisuaalne sektor, mida me saavutame “Loov Euroopa” MEDIA programmi kaudu, tugevdab Euroopa kultuuri, identiteeti ja mitmekesisust ning aitab tugevdada meedia vabaduse ja pluralismi ühiseid väärtusi.”

Komisjoni ettepanek tugevdada ELi kultuuri- ja loomesektorit keskendub kolmele valdkonnale: “Loov Euroopa” MEDIA programm, mis toetab ELi filmi ja teisi audiovisuaaltööstusi; Kultuur; valdkondadeülene tegevus:

1. MEDIA: 1,081 miljardit euroga rahastatakse audiovisuaalseid projekte ja ergutatakse konkurentsivõimet Euroopa audiovisuaalsektoris. MEDIA programm toetab jätkuvalt Euroopa filmide, teleprogrammide ja videomängude arendamist, levitamist ja reklaamimist. Järgnevatel aastatel investeeritakse rohkem raha Euroopa päritolu teoste ja innovaatilise lugudeloomise, sealhulgas virtuaalse reaalsuse rahvusvahelisel reklaamimisel ja levitamisel. Euroopa filmide veebikataloog luuakse Euroopa teoste kättesaadavuse ja nähtavuse suurendamiseks.

2. KULTUUR: 609 miljonit eurot eraldatakse uuest eelarvest Euroopa kultuuri- ja loomesektorite edendamiseks. Luuakse projekte, võrgustikke ja platvorme, mis ühendavad andekaid kunstnikke kogu Euroopast ja hõlbustavad loojate koostööd piiriüleselt.

3. KULTUURI- JA MEEDIA SEKTORID: 160 miljonit eurot rahastatakse VKEsid ja teisi kultuuri- ja loomesektorites tegutsevaid organisatsioone. Rahastamist kasutatakse ka kultuuripoliitika koostöö edendamiseks kogu ELis, et edendada vaba, mitmekesist ja pluralistlikku meediakeskkonda ning toetada kvalitatiivset ajakirjandust ja meediapädevust.

Kultuuril on positiivne roll Euroopa ühiskonna ja majanduse elujõulisuse tugevdamisel. Tänu digiteerimisele ja ülemaailmsele konkurentsile on Euroopa kultuuri- ja loomesektoritele vaja tugevamat toetust. Piiriülese loomingu stimuleerimiseks, Euroopa päritoluga teoste laialdasema leviku tagamiseks ja digitaaltehnoloogia kõige paremaks ärakasutamiseks, säilitades samal ajal Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse, saab teha rohkem. Lisaks tugevdades kultuuri ja loovust ELis, saame me paremini toetada meediavabadust ja pluralismi, mis on otsustava tähtsusega avatud, kaasava ja loova ühiskonna säilitamiseks. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku programmi “Loov Euroopa” rahastamise suurendamiseks.

Järgmised sammud

Kiire kokkulepe ELi üldise pikaajalise eelarve ja valdkondlike ettepanekute üle on hädavajalik, et tagada ELi vahenditega võimalikult kiiresti tulemuste saavutamine.

Viivituste korral ei saaks tuhanded kultuuri- ja loomeorganisatsioonid, võrgustikud või ettevõtted oma projekte õigeaegselt alustada. Euroopa filme või Euroopa muusikat esitlevad festivalid võivad samuti seista silmitsi rahaliste probleemidega ning tuhanded audiovisuaalsed spetsialistid ei saa osaleda Loov Euroopa rahastatavates projektides.

2019. aasta järgmine pikaajalise eelarve kokkulepe näeb ette praeguse pikaajalise eelarve (2014-2020) ja uue eelarve sujuva ülemineku ning tagaks kõigi jaoks kasu prognoositavuse ja jätkuvuse.

Taust

Praegune “Loov Euroopa” programm kestab 2014-2020. Uue programmi “Loov Euroopa” ettepanek on osa ELi pikaajalise eelarveettepaneku peatükis “Investeerimine inimestesse”. Selle peamine eesmärk on edendada Euroopa identiteeti toetava Euroopa kultuuri. Uus programm annab kodanikele kaasa ka põhiõiguste ja -väärtuste edendamise ja kaitse ning võimaluste loomise kaasamiseks ja demokraatlikuks osalemiseks poliitilises ja kodanikuühiskonnas.

MFF_EN_Factsheet_Creative Europe